Hôm nay, Chủ nhật 22-10-2017

Tìm kiếm
 
Phòng Kế hoạch - Tài chính

 

                                        (Gồm các bộ phận: Tổng hợp- tài chính)

- Chức năng, nhiệm vụ:

+ Chức năng: Chịu trách nhiệm trước BGĐ Sở về công tác tổng hợp - kế hoạch, quản lý tài chính, tài sản để đảm bảo tốt cho các hoạt động chuyên môn của đơn vị.

+ Nhiệm vụ: Giúp BGĐ Sở thực hiện các nhiệm vụ :

Về công tác tổng hợp: Tổng hợp, thực hiện nội dung các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ cho yêu cầu công tác quản lý và hoạt động KHCN để trình UBND thành phố ban hành; thực hiện các báo cáo công tác KHCN định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm và đột xuất khi có yêu cầu; lập kế hoạch hoạt động KHCN của địa phương hàng năm, 05 năm, và đột xuất theo yêu cầu... để trình, báo cáo UBND thành phố và Bộ KHCN theo quy định.

Theo dõi, đôn đốc và làm đầu mối phối hợp thực hiện công tác chuyên môn giữa các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc, các đơn vị cấp huyện, sự phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố.

Tổ chức, phối hợp triển khai, hướng dẫn và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản QPPL, kế hoạch, nhiệm vụ, thống kê… về KHCN trên địa bàn thành phố.

Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoa học và công nghệ; hướng dẫn các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tổ chức khoa học và công nghệ của địa phương về quản lý khoa học và công nghệ.

Về công tác tài chính: Tham mưu, xây dựng dự toán ngân sách, tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước cho lĩnh vực khoa học và công nghệ của thành phố theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Dự toán ngân sách nhà nước hàng năm dành cho lĩnh vực khoa học và công nghệ của địa phương trên cơ sở tổng hợp dự toán của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan liên quan.

Quản lý tài chính, tài sản của Sở theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố để phục vụ cho hoạt động quản lý KHCN và các công tác khác của Sở.

- Biên chế: 07       

- Bố trí chức danh:

+ Trưởng phòng: Lãnh đạo chung về công tác kế hoạch - tài chính của Sở; phụ trách chuyên sâu công tác tài chính của Sở.

+ 01 Phó Trưởng phòng: Giúp việc cho Trưởng phòng trong quản lý các công tác về kế hoạch- tài chính; phụ trách chuyên sâu công tác kế hoạch của Sở.

+ 01 chuyên viên: Phụ trách, thực hiện công tác tổng hợp báo cáo và xây dựng kế hoạch định kỳ.

+ 01 Chuyên viên: Phụ trách, thực hiện kiểm điểm các công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ KHCN, Thành ủy, UBND thành phố…; tổng hợp báo cáo và xây dựng kế hoạch theo chuyên đề. Tổ chức, phối hợp triển khai, hướng dẫn và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, nhiệm vụ… về KHCN trên địa bàn thành phố.

+ 01 Kế toán trưởng: phụ trách chung về kế toán Sở, chuyên sâu công tác kế toán tổng hợp nguồn kinh phí hành chính, SNKH, dự án cấp Bộ... của Sở.

+ 01 Kế toán viên: phụ trách công tác kế toán chi tiết nguồn kinh phí hành chánh, SNKH, dự án cấp Bộ… của Sở.

+ 01 nhân viên thủ quỹ.

Bản quyền © 2010 thuộc về Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02 Lý Thường Kiệt, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471, Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám Đốc Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ