Hôm nay, Chủ nhật 22-10-2017

Tìm kiếm
 

Phòng Quản lý Khoa học

  - Chức năng, nhiệm vụ:

+ Chức năng: Tham mưu, giúp BGĐ Sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các hoạt động khoa học trên địa bàn thành phố.

+ Nhiệm vụ: Xây dựng và đề nghị UBND thành phố ban hành các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, sử dụng hiệu quả tiềm lực và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ.

Tổ chức tuyển chọn, xét chọn, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; đẩy mạnh hoạt động ứng dụng, công bố, phối hợp tuyên truyền kết quả nghiên cứu khoa học, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và các hoạt động khác; quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng điểm của thành phố; phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước tại địa phương.

Phối hợp với các sở, ban, ngành của địa phương và các cơ quan liên quan đề xuất danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước có tính liên ngành, liên vùng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đề xuất các dự án đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của địa phương và tổ chức thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành của địa phương và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện cơ cấu vốn đầu tư phát triển khoa học và công nghệ, vốn sự nghiệp khoa học và công nghệ được phân bổ.

Đề xuất thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ cấp thành phố theo quy định của Luật Khoa học và công nghệ, hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ. Làm Thư ký  Hội đồng khoa học và công nghệ cấp thành phố.

Thực hiện các công tác khác theo chỉ đạo của BGĐ Sở.

- Biên chế: 06      

- Bố trí chức danh:

+ Trưởng phòng: Lãnh đạo chung về công tác quản lý khoa học; làm Thư ký Hội đồng khoa học và công nghệ cấp thành phố; đề xuất xây dựng và đề nghị UBND thành phố ban hành các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, sử dụng hiệu quả tiềm lực và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ.

+ 01 Phó Trưởng phòng: Giúp việc cho Trưởng phòng; quản lý các đề tài, dự án khoa học và công nghệ, dự án thuộc Chương trình Nông thôn và Miền núi, thực hiện công tác hợp tác, phát triển khoa học; Tổng hợp, xây dựng kế hoạch hoạt động KHCN hàng năm, đề xuất danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

+ 01 Chuyên viên: Phụ trách, thực hiện công tác đề xuất xây dựng nhiệm vụ khoa học và công nghệ, quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học

+ 01 Chuyên viên: Phụ trách, thực hiện công tác quản lý các dự án sản xuất thử - thử nghiệm, dự án khoa học công nghệ và dự án thuộc Chương trình Nông thôn và Miền núi.

+ 01 Chuyên viên: Phụ trách, thực hiện công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ các chương trình kinh tế - xã hội của thành phố,  hoạt động ứng dụng, công bố, phối hợp tuyên truyền kết quả nghiên cứu triển khai khoa học và công nghệ.

+ 01 Chuyên viên: Tổng hợp, phụ trách, nghiên cứu xây dựng các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu triển khai khoa học và công nghệ.

Bản quyền © 2010 thuộc về Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02 Lý Thường Kiệt, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471, Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám Đốc Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ