Hôm nay, Chủ nhật 22-10-2017

Tìm kiếm
 

Phòng Sở hữu trí tuệ

 

- Chức năng, nhiệm vụ:

+ Chức năng: Tham mưu, giúp BGĐ Sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ KHCN.

+ Nhiệm vụ: Tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát triển hoạt động sở hữu công nghiệp và phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và các hoạt động khác trên địa bàn thành phố; hướng dẫn nghiệp vụ sở hữu công nghiệp đối với các tổ chức và cá nhân tại địa phương.

Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà nước, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành của địa phương xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ đối với các lĩnh vực liên quan theo phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố.

Thực hiện các công tác quản lý khác theo chỉ đạo của BGĐ Sở.

- Biên chế: 04     

- Bố trí chức danh:

+ Trưởng phòng: Lãnh đạo, điều hành chung công tác quản lý của Phòng; phụ trách xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động sở hữu công nghiệp của thành phố, quản lý và phối hợp thực hiện các Hội thi về sáng kiến cải tiến kỹ thuật; hợp tác quốc tế về sở hữu công nghiệp theo phân công của lãnh đạo.

+ 01 Phó Trưởng phòng: Giúp việc cho Trưởng phòng; phụ trách chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành của địa phương bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về sở hữu công nghiệp cho các ngành và các UBND quận, huyện.

+ 01 Chuyên viên: Phụ trách, hướng dẫn và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố tiến hành các thủ tục về sở hữu công nghiệp; quản lý tên địa danh, chỉ dẫn địa lý dùng cho đặc sản thuộc địa phương; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về sở hữu công nghiệp; phối hợp với thanh tra và các cơ quan bảo vệ pháp luật có liên quan xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp bằng biện pháp hành chính; báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình hình tình hình quản lý nhà nước và bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp theo quy định; quản lý các công việc chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp theo thẩm quyền quy định trên địa bàn thành phố, các hoạt động khác được lãnh đạo phòng phân công.

+ 01 Chuyên viên: Phụ trách, tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về sở hữu công nghiệp cho các cơ quan quản lý, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các đơn vị nghiên cứu, đào tạo và nhân dân trên địa bàn thành phố dưới nhiều hình thức (biên soạn, phát hành tài liệu, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, hội thảo...); xây dựng cơ sở thông tin tư liệu về sở hữu trí tuệ phục vụ cho công tác quản lý, nghiên cứu, sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố; phối hợp thực hiện các Hội thi sáng tạo; phối hợp thực hiện các chương trình, dự án về sở hữu trí tuệ; các hoạt động khác được lãnh đạo phòng phân công.

Bản quyền © 2010 thuộc về Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02 Lý Thường Kiệt, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471, Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám Đốc Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ