Hôm nay, Chủ nhật 22-10-2017

Tìm kiếm
 

Phòng An toàn bức xạ

- Chức năng, nhiệm vụ:

+ Chức năng: Tham mưu, giúp BGĐ Sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ KHCN.

+ Nhiệm vụ: Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án và các biện pháp để thúc đẩy ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức triển khai hoạt động ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các ngành kinh tế - kỹ thuật trên địa bàn.

Quản lý các hoạt động quan trắc phóng xạ môi trường trên địa bàn; tổ chức thực hiện các dịch vụ kỹ thuật liên quan đến ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; tổ chức đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử trên địa bàn theo phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tổ chức thực hiện việc đăng ký về an toàn bức xạ và hạt nhân theo quy định của pháp luật hoặc phân công, phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố; quản lý việc khai báo, thống kê các nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, chất thải phóng xạ trên địa bàn theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện việc kiểm soát và xử lý sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân trên địa bàn; xây dựng và tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát an toàn bức xạ và hạt nhân tại địa phương.

Thực hiện các công tác quản lý khác theo chỉ đạo của BGĐ Sở.

- Biên chế: 04     

- Bố trí chức danh:

+ Trưởng phòng: Lãnh đạo, điều hành chung công tác quản lý của Phòng; phụ trách lĩnh vực quản lý về ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động an toàn bức xạ và hạt nhân của thành phố.

+ 01 Phó Trưởng phòng: Giúp việc cho Trưởng phòng; phụ trách lĩnh vực quản lý về an toàn bức xạ và hạt nhân.

+ 01 Chuyên viên: Phụ trách, thực hiện các công tác tổ chức tuyên truyền phổ biến các chính sách pháp luật về ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ và hạt nhân; phối hợp tổ chức đào tạo về an toàn bức xạ, hạt nhân trên địa bàn thành phố; hướng dẫn các thủ tục về an toàn bức xạ và hạt nhân theo quy định; tổ chức kiểm tra, phối hợp thanh tra về an toàn bức xạ, hạt nhân trên địa bàn thành phố; các hoạt động khác được lãnh đạo phòng phân công.

+ 01 Chuyên viên: Phụ trách, thực hiện các công tác quản lý về an toàn bức xạ và hạt nhân: tổ chức thẩm định, cấp phép việc đăng ký về an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý việc khai báo, thống kê định kỳ các nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, chất thải phóng xạ trên địa bàn theo quy định; kiểm soát và xử lý sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân trên địa bàn theo thẩm quyền; quản lý cơ sở dữ liệu về an toàn bức xạ và hạt nhân tại địa phương; báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động an toàn bức xạ và hạt nhân theo quy định; phối hợp thực hiện các chương trình, dự án về an toàn bức xạ, hạt nhân; các hoạt động khác được lãnh đạo phòng phân công.

 

Bản quyền © 2010 thuộc về Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02 Lý Thường Kiệt, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471, Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám Đốc Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ