SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Tin tiếp theo
06/02/2020 14:16
Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, nhà khoa học và doanh nghiệp đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2021 để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ.
08/01/2020 08:20
Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BKHCN ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.
25/12/2019 14:24
Căn cứ Quyết định số 1812/QĐ-UBND ngày 26/7/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt danh mục và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp thành phố năm 2020.
08/11/2019 15:27
Căn cứ Quyết định số 1812/QĐ-UBND ngày 26/7/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt danh mục và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp thành phố năm 2020.
31/07/2019 12:11
Căn cứ Quyết định số 1812/QĐ-UBND ngày 26/7/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt danh mục và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp thành phố năm 2020.
04/11/2019 09:28
Căn cứ Quyết định số 2535/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp thành phố thực hiện năm 2020 (đợt 2).
14/10/2019 07:54
Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BKHCN ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước;
02/07/2019 16:35
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp thành phố năm 2019.
05/06/2019 14:53
Căn cứ Kế hoạch 80/KH-SKHCN ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về Kế hoạch Công tác pháp chế, Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch phổ biến các văn bản luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua như sau:
22/05/2019 09:10
Thông báo về việc đăng ký dự án khoa học và công nghệ thực hiện trong năm 2020.
20/05/2019 15:02
Về việc gia hạn nhận hồ sơ tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài khoa học công nghệ cấp thành phố năm 2019
18/04/2019 07:59
Thông báo về việc công khai thông tin của Bộ phận Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ
21/03/2019 08:34
Thông báo về việc gia hạn nhận hồ sơ tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài khoa học công nghệ cấp thành phố năm 2019.
14/03/2019 11:09
Quy định mới về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
20/02/2019 10:19
Gia hạn nhận hồ sơ tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài khoa học công nghệ cấp thành phố năm 2019
Trang: Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Sau
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ