SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH
Các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong, cụ thể:

DANH MỤC QUY CHUẨN KỸ THUẬT VIỆT NAM MỚI BAN HÀNH

 1. Thông tư 36/2017/TT-BTNMT ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành về quy định, quy chuẩn kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát, đo đạc tài nguyên nước và đánh giá, dự báo tài nguyên nước bằng mô hình dòng chảy.

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-36-2017-TT-BTNMT-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-khao-sat-do-dac-tai-nguyen-nuoc-364672.aspx

 1. Thông tư 31/2017/TT-BGTVT ngày 22 tháng 09 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kính an toàn của xe ô tô, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lốp hơi dùng cho ô tô, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-31-2017-TT-BGTVT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-kinh-an-toan-xe-o-to-lop-hoi-dung-cho-o-to-364463.aspx

 1. Thông tư 94/2017/TT-BTC ngày 21 tháng 09 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy phát điện dự trữ quốc gia.

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-94-2017-TT-BTC-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-doi-voi-may-phat-dien-du-tru-quoc-gia-362673.aspx

 1. Quyết định 2548/QĐ-BKHCN ngày 20 tháng 09 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành về rà soát, sửa đổi tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhiên liệu sinh học và kiểm tra, quản lý thiết bị đo lường, chất lượng nhiên liệu sinh học trong nhập khẩu, sản xuất, pha chế, lưu thông trên thị trường.

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-dinh-2548-QD-BKHCN-2017-Ke-hoach-ra-soat-sua-doi-tieu-chuan-quoc-gia-nhien-lieu-sinh-hoc-363068.aspx

 1. Thông tư 18/2017/TT-BTTTT ngày 11 tháng 09 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến truyền dữ liệu băng rộng.

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-18-2017-TT-BTTTT-Quy-chuan-ky-thuat-tuong-thich-dien-tu-voi-thiet-bi-vo-tuyen-362075.aspx

 1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 31:2017/BLĐTBXH ngày 26 tháng 07 năm 2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành về an toàn lao động đối với đường ống dẫn hơi nước, nước nóng.

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Linh-vuc-khac/QCVN-XX-2017-BLDTBXH-an-toan-lao-dong-duong-ong-dan-hoi-nuoc-nuoc-nong-916351.aspx

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH

 1. Quyết định 2061/QĐ-BTC ngày 13 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành về áp dụng thí điểm quản lý, giám sát hải quan tự động đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-dinh-2061-QD-BTC-2017-thi-diem-quan-ly-giam-sat-hai-quan-tu-dong-hang-hoa-xuat-khau-364289.aspx

 1. Thông tư 36/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ  Giao thông vận tải ban hành quy định về huấn luyện, bồi dưỡng và sát hạch nghiệp vụ kiểm định thiết bị xếp dỡ, thiết bị áp lực trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-36-2017-TT-BGTVT-huan-luyen-nghiep-vu-kiem-dinh-thiet-bi-xep-do-linh-vuc-giao-thong-364019.aspx

 1. Thông tư 34/2017/TT-BTNMT ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ.

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-34-2017-TT-BTNMT-quy-dinh-thu-hoi-xu-ly-san-pham-thai-bo-363776.aspx

 1. Thông tư 31/2017/TT-BTNMT ngày 27 tháng 09 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến tinh bột sắn.

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-31-2017-TT-BTNMT-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-nuoc-thai-che-bien-tinh-bot-san-363295.aspx

 1. Thông tư 37/2017/TT-BYT ngày 25 tháng 09 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy định về thực hành bảo đảm an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm.

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-37-2017-TT-BYT-thuc-hanh-bao-dam-an-toan-sinh-hoc-trong-phong-xet-nghiem-326101.aspx

 1. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTTTT ngày 25 tháng 09 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư về danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định.

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Van-ban-hop-nhat-06-VBHN-BTTTT-2017-Thong-tu-Danh-muc-thiet-bi-vien-thong-bat-buoc-kiem-dinh-364526.aspx

 1. Quyết định 416/QĐ-QLD ngày 21 tháng 09 năm 2017 của Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành về rút số đăng ký lưu hành, đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc chứa hoạt chất phối hợp Trypsin và Bromelain, thuốc chứa hoạt chất phối hợp Domperidon và chất ức chế proton đang lưu hành tại Việt Nam.

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-416-QD-QLD-2017-dinh-chi-luu-hanh-thuoc-chua-hoat-chat-phoi-hop-Trypsin-Bromelain-363442.aspx

 1. Thông tư 18/2017/TT-BCT ngày 21 tháng 09 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu.

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-18-2017-TT-BCT-bai-bo-Thong-tu-quy-dinh-ve-quan-ly-chat-luong-thep-san-xuat-362204.aspx

 1. Quyết định 406/QĐ-QLD ngày 19 tháng 09 năm 2017 của Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành về danh mục 992 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 159.

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-406-QD-QLD-2017-danh-muc-992-thuoc-duoc-cap-so-dang-ky-luu-hanh-Dot-159-362206.aspx

 1. Quyết định 412/QĐ-QLD ngày 19 tháng 09 năm 2017 c ủa Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành về danh mục 246 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 98.

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-412-QD-QLD-2017-danh-muc-246-thuoc-nuoc-ngoai-duoc-cap-so-dang-ky-Dot-98-362167.aspx

 1. Thông báo 6089/TB-TCHQ ngày 15 tháng 09 năm 2017 của Tổng cục Hải quan ban hành về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-bao-6089-TB-TCHQ-2017-ket-qua-phan-loai-doi-voi-hang-hoa-xuat-nhap-khau-362315.aspx

 1. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCT ngày 15 tháng 09 năm 2017 của Bộ Công thương ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Van-ban-hop-nhat-14-VBHN-BCT-2017-Nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-hoat-dong-thuong-mai-363802.aspx

 1. Quyết định 2599/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 09 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định về thiết kế, thi công và nghiệm thu lớp tái sinh nguội bê tông nhựa tại chỗ bằng bitum bọt và xi măng trong kết cấu áo đường ô tô.

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Quyet-dinh-2599-QD-BGTVT-2017-thi-cong-lop-tai-sinh-nguoi-be-tong-nhua-tai-cho-bang-bitum-bot-361420.aspx

Theo tbtvn.org (Duc Thuy)
Xem nhiều
Tin liên quan
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ