SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài khoa học công nghệ cấp thành phố năm 2018
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ kính mời các tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện và năng lực tham gia đăng ký chủ trì đề tài: Nghiên cứu tính khả thi của mô hình “nông nghiệp hỗ trợ cộng đồng” (CSA, community supported agriculture) trên một số cây trồng chính tại thành phố Cần Thơ.

Căn cứ Quyết định số 1759/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2017 về việc phê duyệt danh mục và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2018;

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ kính mời các tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện và năng lực tham gia đăng ký chủ trì đề tài:

Tên đề tài KHXH: Nghiên cứu tính khả thi của mô hình “nông nghiệp hỗ trợ cộng đồng” (CSA, community supported agriculture) trên một số cây trồng chính tại thành phố Cần Thơ.

Mục tiêu: Đánh giá tính khả thi của mô hình “nông nghiệp hỗ trợ cộng đồng” (CSA, community supported agriculture) trên lúa và rau tại thành phố Cần Thơ và đề xuất giải pháp.

Sản phẩm:

- Báo cáo xác định tính khả thi của mô hình “nông nghiệp hỗ trợ cộng đồng” (CSA, community supported agriculture) trên lúa và rau tại thành phố Cần Thơ.

- Báo cáo kiến nghị giải pháp phát triển (nếu khả thi) hoặc định hướng xử lý (nếu không khả thi).

Thông báo chi tiết

Sở KH&CN Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ