SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH
Các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong, cụ thể:

DANH MỤC QUY CHUẨN KỸ THUẬT VIỆT NAM MỚI BAN HÀNH

Stt

Loại văn bản/ Số hiệu

Trích yếu nội dung

Ngày ban hành

Nội dung chi tiết

1

Quyết định 608/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hướng dẫn quy chuẩn kỹ thuật sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp kết hợp trong khu vực rừng ven biển

13/02/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-608-QD-BNN-TCLN-2018-Huong-dan-ky-thuat-san-xuat-nong-lam-nghiep-rung-ven-bien-375553.aspx

2

Thông tư 06/2018/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Định mức kinh tế - quy chuẩn kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng hệ thống báo động an ninh tàu biển

07/02/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-06-2018-TT-BGTVT-dinh-muc-ky-thuat-bao-duong-he-thong-bao-dong-an-ninh-tau-bien-375465.aspx

3

Quyết định 737/QĐ-BYT của Bộ Y tế

Định mức kinh tế - quy chuẩn kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá  dịch  vụ kỹ thuật hỗ trợ điều trị vết  thương bằng máy PlasmaMed

30/01/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-737-QD-BYT-2018-Dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-ho-tro-dieu-tri-vet-thuong-bang-may-374284.aspx

4

QCVN 02:2017/BCT của Bộ Công thương

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2017/BCT về an toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini

20/12/2017

https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Hoa-chat/QCVN-02-2017-BCT-An-toan-chai-khi-dau-mo-hoa- long-mini-916785.aspx

5

QCVN 53:2017/BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia  QCVN 53:2017/BTTTT về thiết bị vi ba số điểm - Điểm

22/11/2017

https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN-53-2017-BTTTT-Thiet-bi-vi-ba-so-diem-diem-916784.aspx

6

QCVN 116:2017/BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia  QCVN 116:2017/BTTTT về thiết bị trạm mặt đất di động hoạt động trong băng tần ku

07/11/2017

https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN-116-2017-BTTTT-Thiet-bi-tram-mat-dat-di-dong-hoat-dong-trong-bang-tan-ku-916754.aspx

 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH

Stt

Loại văn bản/ Số hiệu

Trích yếu nội dung

Ngày ban hành

Nội dung chi tiết

1

Quyết định 10/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Sửa đổi Quyết định 53/2013/QĐ-TTg về tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ôtô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

01/03/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-10-2018-QD-TTg-sua-doi-53-2013-QD-TTg-tam-nhap-o-to-cua-nguoi-duoc-huong-mien-tru-376020.aspx

2

Quyết định 1471/QĐ-BYT của Bộ Y tế

Công bố danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học - Đợt 19

27/02/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-1471-QD-BYT-2018-danh-muc- thuoc-co-tai-lieu-chung-minh-tuong-duong-sinh-hoc-375785.aspx

3

Thông tư 02/2018/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công thương

Quy định chi tiết danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới

27/02/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-02-2018-TT-BCT-quy-dinh-chi-tiet-Danh-muc-hang-hoa-mua-ban-trao-doi-cua-cu-dan-bien-gioi-376038.aspx

4

Quyết định 99/QĐ-QLD của Cục trưởng Cục Quản lý dược

Danh mục 846 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 160

22/02/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-99-QD-QLD-2018-danh-muc-846-thuoc-san-xuat-trong-nuoc-duoc-cap-so-dang-ky-luu-hanh-375360.aspx

5

Quyết định 537/QĐ-BCT của Bộ Công thương

Sửa đổi Quyết định 3283/QĐ-BCT  về áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với một số mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

09/02/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-537-QD-BCT-2018-sua-doi-3283-QD-BCT-ap-dung-bien-phap-chong- ban-pha-gia-thep-375076.aspx

6

Thông tư 02/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Quy định bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng

06/02/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-02-018-TT-BXD-quy-dinh-bao-ve-moi-truong-trong-thi-cong-xay-dung-cong-trinh-374966.aspx

 

Theo tbt.gov.vn (Duc Thuy)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ