SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH
Các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, cụ thể:

DANH MỤC QUY CHUẨN KỸ THUẬT VIỆT NAM MỚI BAN HÀNH

Stt

Loại văn bản/ Số hiệu

Trích yếu nội dung

Ngày ban hành

Nội dung chi tiết

1

Quyết định 2482/QĐ-BYT cua Bộ Y tế

Tài liệu hướng dẫn quy chuẩn kỹ thuật Thận nhân tạo

13/04/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-2482-QD-BYT-2018-tai-lieu-Huong-dan-quy-trinh-ky-thuat-Than-nhan-tao-379559.aspx

2

Quyết định 21/2018/QĐ-UBND cua Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm tôm chua Huế

27/03/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Quyet-dinh-21-2018-QD-UBND-Quy-chuan-ky-thuat-dia-phuong-doi-voi-san-pham-tom-chua-Hue-378509.aspx

3

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 02:2017/BCT của Bộ Công thương

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2017/BCT về an toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini

20/12/2017

https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Hoa-chat/QCVN-02-2017-BCT-An-toan-chai-khi-dau-mo-hoa-long-mini-916785.aspx

 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH

Stt

Loại văn bản/ Số hiệu

Trích yếu nội dung

Ngày ban hành

Nội dung chi tiết

1

Thông tư 05/2018/TT- BYT cua Bộ trưởng Bộ Y tế

Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm được xác định mã số hàng hóa

05/04/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-05-2018-TT-BYT-Danh-muc-thuc-pham-phu-gia-thuc-pham-chat-ho-tro-che-bien-thuc-pham-379090.aspx

2

Thông tư 05/2018/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Quy định về xuất xứ hàng hóa

03/04/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-05-2018-TT-BCT-quy-dinh-ve-xuat-xu-hang-hoa-366061.aspx

3

Thông tư 04/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương

Quy định về việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước ASEAN

02/04/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-04-2018-TT-BCT-khong-ap-dung-han-ngach-thue-quan-nhap-khau-muoi-tu-ASEAN-378755.aspx

4

Thông tư 01/2018/TT-BKHĐT cua Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyêndùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được

30/03/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-01-2018-TT-BKHDT-danh-muc-may-moc-thiet-bi-trong-nuoc-da-san-xuat-duoc-378873.aspx

5

Quyết định 633/QĐ-BGTVT cua trưởng Bộ Giao Bộ thông vận tải

Kế hoạch thực hiện công ước quốc tế trong lĩnh vực hàng hải mà Việt Nam là thành viên và triển khai gia nhập các văn kiện của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO)

30/03/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Quyet-dinh-633-QD-BGTVT-2018-Ke-hoach-thuc-hien-cong-uoc-quoc-te-trong-linh-vuc-hang-hai-378965.aspx

6

Quyết định 183/QĐ-QLD cua Cục Quản lý Dược

Danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam- Đợt 160

29/03/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-183- QD-QLD-2018-danh-muc-01-thuoc-san-xuat-trong-nuoc-duoc-cap-so-dang-ky-379041.aspx

7

Quyết định 987/QĐ-BNN- TCTS cua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phê duyệt đề án liên kết sản xuất giống cá tra 3 cấp chất lượng cao vùng Đồng bằng sông Cửu Long

20/03/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-987-QD-BNN-TCTS-2018-De-an-lien-ket-san-xuat-giong-ca-tra-3-cap-chat-luong-cao-378771.aspx

8

Quyết định 1866/QĐ-BYT cua Bộ Y tế

Danh mục 21 sinh phẩm chẩn đoán in vitro được gia hạn số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 01

19/03/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-1866-QD-BYT-2018-danh-muc-21-sinh-pham-chan-doan-in-vitro-duoc-gia-han-so-dang-ky-378126.aspx

9

Quyết định 812/QĐ-BCT cua Bô ̣ Công thương

Bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được

15/03/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-812- QD-BCT-2018-bo-sung-may-moc-thiet-bi-nguyen-lieu-trong-nuoc-da-san-xuat-duoc-378292.aspx

Theo tbt.gov.vn (Duc Thuy)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ