SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Nghiên cứu chuỗi giá trị nông sản: Một số cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn trên thế giới, gợi ý giải pháp cho Việt Nam
Nghiên cứu do tác giả Đỗ Thị Nâng – Khoa Kinh tế học, Học viện Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam thực hiện.

Chuỗi giá trị nông sản

Để giành thắng lợi trên thị trường, hội nhập có hiệu quả và giảm thiểu rủi ro do biến đổi khí hậu, nông nghiệp các nước đặc biệt là các nước đang phát triển cần có sự liên kết, hình thành các chuỗi giá trị nông sản thực phẩm tạo điều kiện thuận lợi cho áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất tạo ra sản phẩm có khối lượng đủ lớn và ổn định, quản trị được chất lượng và vệ sinh thực phẩm, liên kết giảm thiểu các chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh và có tác nhân chủ đạo dẫn dắt tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tác giả đã tiến hành nghiên cu mt s ni dung lý lun v chui giá tr nông sn như: khái nim, liên kết trong chui giá tr, phân loi chui giá tr, 6 bình din cn phân tích khi nghiên cu, đánh giá v chui giá tr cũng như mt s quan đim, ý tưởng ca các t chc quc tế và kinh nghim phát trin chui giá tr nông sn ca mt s nước trên thế gii.

Trên cơ s đó, tác giả đã gi ý 3 nhóm gii pháp nhm thúc đy phát trin chui giá tr nông sn Vit Nam đó là: các gii pháp chung v la chn phát trin chui có li thế cnh tranh, tham gia vào thtrường khu vc hay ưu tiên tp trung vào nâng cp mt s chui giá tr nông sn có li thế cao đ hướng ti các th trường khó tính, đào to ngun nhân lc, ng dng khoa hc k thut tiên tiến và thc hin các hp đng nông nghip; nhóm gii pháp đi vi nhà nước liên quan đến xây dng và phát trin thương hiu quc gia và tăng cường hp tác, tìm kiếm th trường, h trợ doanh nghip và các hip hi ngành hàng, hoàn thin cơ s h tng và công tác qun lý nhà nước; nhóm gii pháp đi vi các tác nhân là người sn xut người thu gom và doanh nghip.

Tạp chí NN&PTNT tháng 6/2018 (ltnhuong)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ