SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH
Các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong, cụ thể:

DANH MỤC QUY CHUẨN KỸ THUẬT, TIÊU CHUẨN VIỆT NAM MỚI BAN HÀNH

Stt

Loại văn bản/ Số hiệu

Trích yếu nội dung

Ngày ban hành

Nội dung chi tiết

1

Thông tư 20/2018/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Sửa đổi Phụ lục I “Danh mục sản phẩm dệt may chịu sự điều chỉnh của Quy chuẩn” kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN:01/2017/BCT tại Thông tư 21/2017/TT- BCT

15/08/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-20-2018-TT-BCT-sua-doi-Phu-luc-I-QCVN-01-2017-BCT-tai-Thong-tu-21-2017-TT-BCT-390932.aspx

2

Thông tư 10/2018/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuốc thú y - Yêu cầu chung

14/08/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-10-2018-TT-BNNPTNT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-thuoc-thu-y-Yeu-cau-chung-393491.aspx

3

Quyết định 2092/QĐ-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Công nghệ thông tin

26/07/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-2092-QD-BKHCN-2018-cong-bo-Tieu-chuan-quoc-gia-ve-Cong-nghe-thong-tin-391678.aspx

4

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN9:2012/BKHCN/SĐ1:2018 của Bộ Khoa học Công nghệ

Tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự

06/06/2018

https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN-9-2012-BKHCN-SD1-2018-Tuong-thich-dien-tu-thiet-bi-dien-dien-tu-gia-dung-917607.aspx

 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH

Stt

Loại văn bản/ Số hiệu

Trích yếu nội dung

Ngày ban hành

Nội dung chi tiết

1

Thông tư 26/2018/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công thương

Sửa đổi phụ lục IV kèm theo thông tư 20/2014/TT-BCT quy định về thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn

14/09/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-26-2018-TT-BCT-sua-doi-Thong-tu-20-2014-TT-BCT-thuc-hien-Quy-tac-xuat-xu-hang-hoa-394754.aspx

2

Thông tư 13/2018/TT- BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Sửa đổi Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT- BKHCN-BYT quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế

05/09/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-13-2018-TT-BKHCN-sua-doi-Thong-tu-lien-tich-13-2014-TTLT-BKHCN-BYT-an-toan- buc-xa-394758.aspx

3

Thông tư 19/2018/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế

Danh mục thuốc thiết yếu

30/08/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-19-2018-TT-BYT-danh-muc-thuoc-thiet-yeu-393919.aspx

4

Quyết định 3435/QĐ-BNN-BVTV của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Acephate, Diazinon, Malathion, Zinc phosphide ra khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam

28/08/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-3435-QD-BNN-BVTV-2018-loai-bo-thuoc-bao-ve-thuc-vat-khoi-danh-muc-duoc-phep-su-dung-393157.aspx

5

Quyết định 2503/QĐ-TCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan

Quy trình  giải quyết miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế, thỏa thuận giữa Việt Nam với các tổ chức phi Chính phủ

23/08/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-dinh-2503-QD-TCHQ-2018-Quy-trinh-mien-thue-hang-hoa-nhap-khau-theo-dieu-uoc-quoc-te-392556.aspx

6

Thông tư 22/2018/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công thương

Hướng dẫn về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018

21/08/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-22-2018-TT-BCT-huong-dan-ve-dau-gia-han-ngach-thue-quan-nhap-khau-duong-391563.aspx

7

Quyết định 5066/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế

Bộ chỉ số đo lường chất lượng dịch vụ chăm sóc Mắt

16/08/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-5066-QD-BYT-2018-Bo-chi-so-do-luong-chat-luong-dich-vu-cham-soc-Mat-391511.aspx

8

Quyết định 532/QĐ-QLD của Cục trưởng Cục Quản lý Dược

Danh  mục  02  thuốc nước ngoài (thuốc chứa hoạt chất kháng virus đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 100

16/08/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-532-QD-QLD-2018-danh-muc-02-thuoc-nuoc-ngoai-duoc-cap-so-dang-ky-Dot-100-391688.aspx

9

Nghị định 107/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Về kinh doanh xuất khẩu gạo

15/08/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-107-2018-ND-CP-kinh-doanh-xuat-khau-gao-391331.aspx

10

Quyết định 2284/QĐ-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Công bố bảng mã HS đối với phương tiện đo nhóm 2 phải phê duyệt mẫu thuộc đối tượng kiểm tra nhà nước về đo lường khi nhập khẩu

15/08/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Quyet- dinh-2284-QD-BKHCN-2018-cong-bo-Bang-ma-HS-phuong-tien-do-nhom-2-phai-phe-duyet-mau-392885.aspx

Theo tbt.gov.vn (Duc Thuy)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ