SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH
Các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong, cụ thể:

DANH MỤC QUY CHUẨN KỸ THUẬT, TIÊU CHUẨN VIỆT NAM MỚI BAN HÀNH

Stt

Loại văn bản/ Số hiệu

Trích yếu nội dung

Ngày ban hành

Nội dung chi tiết

1

Thông tư 29/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế

25/12/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-29-2018-TT-BLDTBXH-quy-chuan-quoc-gia-ve-an-toan-lao-dong-trong-khong-gian-han-che-320842.aspx

2

Thông tư 50/2018/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bình tự cứu cá nhân sử dụng trong mỏ hầm lò

05/12/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-50-2018-TT-BCT-Quy-chuan-ky-thuat-an-toan-binh-tu-cuu-ca-nhan-su-dung-trong-mo-ham-lo-402155.aspx

3

Quyết định 1536/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Hướng dẫn quy chuẩn kỹ thuật sử dụng silica fume trong bê tông

26/11/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Quyet-dinh-1536-QD-BXD-2018-chi-dan-ky-thuat-Huong-dan-su-dung-silica-fume-trong-be-tong-401643.aspx

4

Quyết định 7034/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế

Ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành Hóa sinh

21/11/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-7034-QD-BYT-2018-tai-lieu-Huong-dan-quy-trinh-ky-thuat-chuyen-nganh-Hoa-sinh-400628.aspx

5

Thông tư 22/2018/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Định mức kinh tế -quy chuẩn kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5000

15/11/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-22-2018-TT-BTNMT-Dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-do-ve-ban-do-dia-hinh-day-bien-ty-le-1-5000-401825.aspx

6

Thông tư 09/2018/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Quy trình kiểm định, quy chuẩn kỹ thuật an toàn đối với máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng

15/11/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-09-2018-TT-BXD-ky-thuat-an-toan-doi-voi-may-ep-coc-dong-coc-trong-thi-cong-xay-dung-402366.aspx

7

Thông tư 14/2018/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ  Khoa học và Công nghệ

03 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang dùng trong y tế

15/11/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-14-2018-TT-BKHCN-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-doi-voi-thiet-bi-X-quang-dung-trong-y-te-402612.aspx

8

Quyết định 6769/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế

Tài liệu hướng dẫn quy trình, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành Vi sinh

08/11/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-6769-QD-BYT-2018-tai-lieu-Huong-dan-quy-trinh-ky-thuat-chuyen-nganh-Vi-sinh-399840.aspx

 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH

Stt

Loại văn bản/ Số hiệu

Trích yếu nội dung

Ngày ban hành

Nội dung chi tiết

1

Nghị quyết 155/NQ-CP của Chính phủ

Phê duyệt Hiệp định giữa Việt Nam và Thái Lan về hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

24/12/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-155-NQ-CP-2018-phe-duyet-Hiep-dinh-Viet-Nam-Thai-Lan-ve-Hop-tac-khoa-hoc-cong-nghe-403218.aspx

2

Quyết định 3685/QĐ-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Danh mục công nghệ chủ chốt  của công nghiệp 4.0

03/12/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-3685-QD-BKHCN-2018-Danh-muc-cong-nghe-chu-chot-cua-cong-nghiep-4-0-402248.aspx

3

Thông tư 48/2018/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Sửa đổi Thông tư 55/2014/TT-BCT hướng dẫn Nghị định 38/2014/NĐ-CP về quản lý hoá chất của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá huỷ vũ khí hoá học

21/11/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-48-2018-TT-BCT-cam-phat-trien-san-xuat-tang-tru-su-dung-va-pha-huy-vu-khi-hoa-hoc-400442.aspx

4

Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản

16/11/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-27-2018-TT-BNNPTNT-quy-dinh-quan-ly-truy-xuat-nguon-goc-lam-san-402849.aspx

5

Thông tư 15/2018/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Sửa  đổi  Thông tư 30/2011/TT-BTTTT quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông

15/11/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-15-2018-TT-BTTTT-chung-nhan-hop-quy-cong-bo-hop-quy-san-pham-nganh-cong-nghe-400214.aspx

6

Thông tư 44/2018/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công thương

Quy định về tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia

15/11/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-44-2018-TT-BCT-tam-ngung-kinh-doanh-tam-nhap-tai-xuat-go-tron-go-xe-tu-Lao-Campuchia-399830.aspx

7

Quyết định 4244/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Giữ nguyên việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép mạ có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Đại Hàn Dân quốc

12/11/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-4244-QD-BCT-2018-giu-nguyen-ap-dung-bien-phap-chong-ban-pha-gia-san-pham-thep-ma-399601.aspx

8

Nghị quyết 72/2018/QH14 của Quốc hội

Phê chuẩn Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương cùng các văn kiện liên quan

12/11/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-72-2018-QH14-phe-chuan-Hiep-dinh-Doi-tac-Toan-dien-va-Tien-bo-xuyen-Thai-Binh-Duong-400589.aspx

 

Theo tbt.gov.vn (Duc Thuy)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ