SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH
Các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong, cụ thể:

DANH MỤC QUY CHUẨN KỸ THUẬT, TIÊU CHUẨN VIỆT NAM MỚI BAN HÀNH

Stt

Loại văn bản/ Số hiệu

Trích yếu nội dung

Ngày ban hành

Nội dung chi tiết

 1.  

Thông tư 21/2018/TT- BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động ở băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz

28/12/2018

https://thuvienphapluat.vn/van- ban/Cong-nghe-thong- tin/Thong-tu-21-2018-TT- BTTTT-Quy-chuan-quoc-gia- ve-phao-vo-tuyen-chi-vi-tri- khan-cap-hang-hai-EPIRB-404139.aspx

 1.  

Thông tư 20/2018/TT- BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho truyền dữ liệu và thoại

28/12/2018

https://thuvienphapluat.vn/van- ban/Cong-nghe-thong- tin/Thong-tu-20-2018-TT- BTTTT-Quy-chuan-ky-thuat- quoc-gia-ve-thiet-bi-vo-tuyen- di-dong-mat-dat-404670.aspx

 1.  

Thông tư 134/2018/TT- BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia

28/12/2018

https://thuvienphapluat.vn/van- ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong- tu-134-2018-TT-BTC-quy- chuan-ky-thuat-quoc-gia-doi- voi-xuong-tau-cao-toc-du-tru- quoc-gia-405186.aspx

 1.  

Thông tư 40/2018/TT- BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về keo dán gỗ

27/12/2018

https://thuvienphapluat.vn/van- ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong- tu-40-2018-TT-BNNPTNT- Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia- ve-keo-dan-go-405134.aspx

 1.  

Quyết định4889/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công thương

Tiêu chuẩn kỹ thuật và hướng dẫn công bố hiệu suất và dán nhãn năng lượng áp dụng cho chương trình dán nhãn năng lượng đối với sản phẩm đèn chiếu sáng LED

27/12/2018

https://thuvienphapluat.vn/van- ban/Tai-nguyen-Moi- truong/Quyet-dinh-4889-QD- BCT-2018-cong-bo-tieu-chuan-

 1.  

Thông tư 28/2018/TT- BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quy định quy chuẩn kỹ thuật công tác bay đo từ và trọng lực trong hoạt động điều tra địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản

26/12/2018

https://thuvienphapluat.vn/van- ban/Giao-thong-Van-tai/Thong- tu-28-2018-TT-BTNMT-quy- dinh-ky-thuat-cong-tac-bay-do- tu-trong-dieu-tra-dia-chat- khoang-san-404762.aspx

 1.  

Thông tư 30/2018/TT- BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quy định quy chuẩn kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng

26/12/2018

https://thuvienphapluat.vn/van- ban/Tai-nguyen-Moi- truong/Thong-tu-30-2018-TT- BTNMT-ky-thuat-quan-trac- doi-voi-tram-khi-tuong-thuy- van-chuyen-dung-404795.aspx

 1.  

Thông tư 29/2018/TT- BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế

25/12/2018

https://thuvienphapluat.vn/van- ban/Lao-dong-Tien- luong/Thong-tu-29-2018-TT- BLDTBXH-quy-chuan-quoc- gia-ve-an-toan-lao-dong-trong- khong-gian-han-che-320842.aspx

 1.  

Thông tư 41/2018/TT- BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

14/12/2018

https://thuvienphapluat.vn/van- ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-41-2018-TT-BYT-Quy-chuan-ky- thuat-quoc-gia-va-quy-dinh- kiem-tra-chat-luong-nuoc-sach-403511.aspx

 1.  

Thông tư 06/2019/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quy định về quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

31/01/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-06-2019-TT-BGTVT-tieu-chi-giam-sat-ket-qua-bao-tri-ket-cau-ha-tang-duong-sat-quoc-gia-406840.aspx

 1.  

Quyết định 12/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh

Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về môi trường

29/01/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-12-2019-QD-UBND-Quy-chuan-ky-thuat-dia-phuong-ve-moi-truong-Hung-Yen-407159.aspx

 1.  

Thông tư 05/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống máng trượt dùng trong công trình vui chơi công cộng

28/01/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-05-2019-TT-BLDTBXH-Quy-chuan-ky-thuat-ve-an-toan-lao-dong-he-thong-mang-truot-320843.aspx

 1.  

Quyết định140/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế

Danh mục dịch vụ, quy chuẩn kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về quy trình, quy chuẩn kỹ thuật và chi phí thực hiện theo Thông tư 37/2018/TT-BYT

15/01/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-140-QD-BYT-2019-dich-vu-ky-thuat-kham-chua-benh-xep-tuong-duong-quy-trinh-ky-thuat-406514.aspx

 1.  

Thông tư 21/2018/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động ở băng tần406,0 MHz đến 406,1 MHz

28/12/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-21-2018-TT-BTTTT-Quy-chuan-quoc-gia-ve-phao-vo-tuyen-chi-vi-tri-khan-cap-hang-hai-EPIRB-404139.aspx

 1.  

Thông tư 20/2018/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho truyền dữ liệu và thoại

28/12/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-21-2018-TT-BTTTT-Quy-chuan-quoc-gia-ve-phao-vo-tuyen-chi-vi-tri-khan-cap-hang-hai-EPIRB-404139.aspx

 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH

Stt

Loại văn bản/ Số hiệu

Trích yếu nội dung

Ngày ban hành

Nội dung chi tiết

 1.  

Nghị quyết 155/NQ-CP của Chính phủ

Phê  duyệt  Hiệp  định giữa Việt Nam và Thái Lan  về  hợp  tác  khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

24/12/2018

https://thuvienphapluat.vn/van- ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi- quyet-155-NQ-CP-2018-phe- duyet-Hiep-dinh-Viet-Nam- Thai-Lan-ve-Hop-tac-khoa-hoc- cong-nghe-403218.aspx

 1.  

Công điện 9863/CĐ-BNN- TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngăn  chặn  tình  trạng nhập  lậu,  vận  chuyển trái  phép,  buôn  bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm  động  vật  nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam

19/12/2018

https://thuvienphapluat.vn/van- ban/Tai-nguyen-Moi- truong/Cong-dien-9863-CD- BNN-TY-2018-ngan-chan- nhap-lau-trai-phep-buon-ban- dong-vat-nhap-lau-403142.aspx

 1.  

Thông tư 43/2018/TT- BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quy định về xuất khẩu, nhập  khẩu  giống  cây trồng,  giống  vật  nuôi, nguồn  gen  cây  trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nhập khẩu vật thể

28/12/2018

https://thuvienphapluat.vn/van- ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-43-2018-TT-BNNPTNT-xuat- khau-nhap-khau-giong-cay- trong-giong-vat-nuoi-404031.aspx

 1.  

Thông tư 55/2018/TT- BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Quy định về việc nhập khẩu  thuốc  lá  nguyên liệu  theo  hạn  ngạch thuế quan năm 2019

26/12/2018

https://thuvienphapluat.vn/van- ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-55-2018-TT-BCT-nhap-khau- thuoc-la-nguyen-lieu-theo-han- ngach-thue-quan-2019-403965.aspx

 1.  

Thông tư 37/2018/TT- BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Danh  mục  sản  phẩm nông  nghiệp  chủ  lực quốc gia

25/12/2018

https://thuvienphapluat.vn/van- ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-37-2018-TT-BNNPTNT-Danh- muc-san-pham-nong-nghiep- chu-luc-quoc-gia-404669.aspx

 1.  

Thông tư 18/2018/TT- BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Quy định về danh mục thiết  bị  vô  tuyến  điện được  miễn  giấy  phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo

20/12/2018

https://thuvienphapluat.vn/van- ban/Cong-nghe-thong- tin/Thong-tu-18-2018-TT- BTTTT-sua-doi-Thong-tu-46-2016-TT-BTTTT-thiet-bi-vo- tuyen-dien-403719.aspx

 1.  

Thông tư 51/2018/TT- BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Quy  định  về  quản  lý nhập  khẩu,  xuất  khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng  ô-dôn  theo  Nghị định  thư  Montreal  về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn

19/12/2018

https://thuvienphapluat.vn/van- ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-51-2018-TT-BCT-nhap-khau- xuat-khau-tam-nhap-tai-xuat- chat-lam-suy-giam-tang-o-don-403093.aspx

 1.  

Thông tư 59/2018/TT- BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Hướng  dẫn  việc  dán nhãn  năng  lượng  đối với  xe  mô  tô,  xe  gắn máy sản  xuất,  lắp  ráp và nhập khẩu

17/12/2018

https://thuvienphapluat.vn/van- ban/Thuong-mai/Thong-tu-59-2018-TT-BGTVT-dan-nhan - nang-luong-doi-voi-xe-mo-to- san-xuat-lap-rap-va-nhap-khau-392612.aspx

 1.  

Quyết định 72/QĐ-QLD của Cục trưởng Cục Quản lý Dược

Danh mục 01 vắc xin được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam -Đợt 37 bổ sung (số đăng ký có hiệu lực 05 năm)

19/02/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-72-QD-QLD-2019-vac-xin-duoc-cap-giay-dang-ky-luu-hanh-tai-Viet-Nam-Dot-37-407479.aspx

 1.  

Quyết định 08/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

15/02/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-08-2019-QD-TTg-quyen-han-co-cau-to-chuc-cua-Tong-cuc-Tieu-chuan-Do-luong-Chat-luong-406872.aspx

 1.  

Quyết định 501/QĐ-BNN-BVTV của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Chlorpyrifos Ethyl và Fipronil ra khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam

12/02/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-501-QD-BNN-BVTV-2019-thuoc-bao-ve-thuc-vat-duoc-phep-su-dung-tai-Viet-Nam-406708.aspx

 1.  

Quyết định 244/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước

30/01/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-244-QD-BTNMT-2019-cong-bo-Danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc-406988.aspx

 1.  

Quyết định 69/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước

30/01/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-69-QD-BXD-2019-Danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc-Bo-xay-dung-407172.aspx

 1.  

Quyết định 176/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Danh mục sản phẩm cơ khí chế tạo, linh kiện, máy nông nghiệp và sản phẩm phụ trợ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn được hỗ trợ đầu tư

28/01/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-176-QD-BCT-2019-che-tao-may-nong-nghiep-san-pham-phu-tro-phat-trien-nong-nghiep-406036.aspx

 1.  

Quyết định 121/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

24/01/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-121-QD-TTg-2019-phe-duyet-Ke-hoach-thuc-hien-Hiep-dinh-CPTPP-405989.aspx

 1.  

Quyết định 321/QĐ-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước

24/01/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-321-QD-BNN-PC-2019-van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc-cua-Bo-Nong-nghiep-406155.aspx

 1.  

Thông tư 03/2019/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công thương

Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

22/01/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-03-2019-TT-BCT-xuat-xu-hang-hoa-trong-Hiep-dinh-Doi-tac-Toan-dien-Thai-Binh-Duong-405885.aspx

 1.  

Quyết định 147/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng cuối năm 2018

21/01/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-147-QD-BGTVT-2019-Danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-giao-thong-het-hieu-luc-406609.aspx

 1.  

Quyết định 31/QĐ-QLD của Cục trưởng Cục Quản lý

Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học -Đợt 22

18/01/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-31-QD-QLD-2019-danh-muc-thuoc-co-tai-lieu-chung-minh-tuong-duong-sinh-hoc-Dot-22-405418.aspx

 1.  

Thông tư 01/2019/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

18/01/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-01-2019-TT-BNNPTNT-Danh-muc-bo-sung-giong-cay-trong-duoc-phep-san-xuat-o-Viet-Nam-406582.aspx

 

Theo tbt.gov.vn (Duc Thuy)
Xem nhiều
Tin liên quan
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ