SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH
Các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong, cụ thể:

DANH MỤC QUY CHUẨN KỸ THUẬT, TIÊU CHUẨN VIỆT NAM MỚI BAN HÀNH

Stt

Loại văn bản/ Số hiệu

Trích yếu nội dung

Ngày ban hành

Nội dung chi tiết

 1.  

Quyết định 216/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Chỉ dẫn quy chuẩn kỹ thuật “Sử dụng tro xỉ nhiệt điện đốt than vào san lấp”

28/03/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Quyet-dinh-216-QD-BXD-2019-Chi-dan-ky-thuat-Su-dung-tro-xi-nhiet-dien-dot-than-vao-san-lap-410677.aspx

 1.  

Quyết định 217/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Chỉ dẫn quy chuẩn kỹ thuật “Mặt đường bê tông xi măng đầm lăn có sử dụng tro bay"

28/03/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Quyet-dinh-217-QD-BXD-2019-Chi-dan-ky-thuat-Mat-duong-be-tong-xi-mang-dam-lan-co-su-dung-tro-bay-410627.aspx

 1.  

Quyết định 218/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Chỉ dẫn quy chuẩn kỹ thuật “Gia cố nền đất yếu – Phương pháp gia cố nông toàn khối có sử dụng tro bay”

28/03/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Quyet-dinh-218-QD-BXD-2019-Chi-dan-ky-thuat-Gia-co-nen-dat-yeu-Phuong-phap-gia-co-nong-toan-khoi-410590.aspx

 1.  

Thông tư 02/2019/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc

21/03/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-02-2019-TT-BYT-Quy-chuan-ve-bui-gioi-han-tiep-xuc-cho-phep-05-yeu-to-bui-tai-noi-lam-viec-410047.aspx

 1.  

Thông tư 12/2019/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Định mức kinh tế - quy chuẩn kỹ thuật các hao phí ca máy cho phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa

11/03/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-12-2019-TT-BGTVT-Dinh-muc-hao-phi-ca-may-phuong-tien-chuyen-dung-bao-tri-duong-thuy-409852.aspx

 1.  

Thông tư 01/2019/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư 08/2018/TT-BTNMT và 09/2018/TT-BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

08/03/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-01-2019-TT-BTNMT-ngung-hieu-luc-thi-hanh-mot-so-quy-dinh-Thong-tu-08-2018-TT-BTNMT-408576.aspx

 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH

Stt

Loại văn bản/ Số hiệu

Trích yếu nội dung

Ngày ban hành

Nội dung chi tiết

 1.  

Quyết định 220/QĐ-QLD của Cục trưởng Cục Quản lý Dược

Danh mục 24 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam-Đợt 102 bổ sung

16/04/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-220-QD-QLD-2019-danh-muc-24-thuoc-nuoc-ngoai-duoc-cap-so-dang-ky-Dot-102-411870.aspx

 1.  

Quyết định 16/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Quy định về lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông và xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu

28/03/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Quyet-dinh-16-2019-QD-TTg-Quy-dinh-lo-trinh-ap-dung-tieu-chuan-khi-thai-doi-voi-xe-o-to-410204.aspx

 1.  

Thông tư 05/2019/TT-BYT của Bộ Y tế

Bãi bỏThôngtư 31/2017/TT-BYT về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý

28/03/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-05-2019-TT-BYT-bai-bo-Thong-tu-31-2017-TT-BY-san-pham-co-kha-nang-gay-mat-an-toan-411769.aspx

 1.  

Thông tư 06/2019/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công thương

Quy định về cửa khẩu nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi

25/03/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-06-2019-TT-BCT-cua-khau-nhap-khau-o-to-cho-nguoi-duoi-16-cho-ngoi-410369.aspx

 1.  

Quyết định 161/QĐ-QLD của Cục trưởng Cục Quản lý Dược

Danh mục 27 thuốc nước ngoài (thuốc điều trị ung thư đăng ký lần đầu -số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam-Đợt 102

20/03/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-161-QD-QLD-2019-danh-muc-27-thuoc-nuoc-ngoai-duoc-cap-so-dang-ky-Dot-102-409899.aspx

 1.  

Quyết định 170/QĐ-QLD của Cục trưởng Cục Quản lý Dược

Danh mục 04 thuốc sản xuất gia công được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam -Đợt 164 (tiếp theo)

20/03/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-170-QD-QLD-2019-danh-muc-04-thuoc-san-xuat-gia-cong-duoc-cap-so-dang-ky-Dot-164-409736.aspx

 1.  

Quyết định 165/QĐ-QLD của Cục trưởng Cục Quản lý Dược

Danh mục 111 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam hiệu lực 5 năm - Đợt 164 (tiếp theo)

20/03/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-165-QD-QLD-2019-danh-muc-111-thuoc-san-xuat-trong-nuoc-duoc-cap-so-dang-ky-Dot-164-409932.aspx

 

Theo tbt.gov.vn (Duc Thuy)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ