SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

THÔNG BÁO MỜI DOANH NGHIỆP THAM GIA GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA NĂM 2019
Giải thưởng Chất lượng quốc gia (GTCLQG) là hoạt động thường niên giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín, thương hiệu đối với cộng đồng thông qua việc tự xem xét, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh theo 07 tiêu chí của Giải thưởng, từ đó có những cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày một tốt hơn.

Tiêu chí xét thưởng theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 74/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một số Điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Tổng điểm tối đa của 07 tiêu chí này là 1.000 điểm, cụ thể như sau:

Tiêu chí

Điểm tối đa

1. Vai trò của lãnh đạo tổ chức

120 điểm

2. Chiến lược hoạt động

85 điểm

3. Chính sách định hướng vào khách hàng và thị trường

85 điểm

4. Đo lường, phân tích và quản lý tri thức

90 điểm

5. Quản lý nguồn nhân lực

85 điểm

6. Quản lý quá trình hoạt động

85 điểm

7. Kết quả hoạt động

450 điểm

Tổng cộng

1000 điểm

 

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ

Tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện tham dự GTCLQG là các tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đã hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên tục tại Việt Nam và không vi phạm các quy định của pháp luật trong thời gian ít nhất 36 tháng, tính đến ngày 01 tháng 5 của năm tham dự;

Đạt các thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, thực hiện đầy đủ trách nhiệm về bảo vệ môi trường, thuế và bảo hiểm xã hội;

Có bằng chứng về việc áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến.

HỒ SƠ THAM DỰ

a) Bản đăng ký tham dự GTCLQG theo mẫu quy định tại Mẫu số 19 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 74/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018;

            b) Báo cáo giới thiệu chung về tổ chức, doanh nghiệp;

            c) Báo cáo tự đánh giá theo 07 tiêu chí của Giải thưởng chất lượng quốc gia;

            d) Tài liệu chứng minh về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến bản sao y bản chính (có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp), chứng chỉ hoặc tài liệu liên quan;

            đ) Tài liệu chứng minh về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa chính với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (bản sao y bản chính có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp);

            e) Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường được phê duyệt và các kết quả quan trắc hằng năm hoặc báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo quy định của pháp luật trong 03 năm gần nhất (bản sao y bản chính có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp);

            g) Xác nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động hằng năm trong 03 năm gần nhất (bản sao y bản chính có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp);

h) Bản sao y bản chính (có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp), các tài liệu chứng minh khác về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp trong 03 năm gần nhất (nếu có).

Hồ sơ tham dự Giải thưởng phải được gửi về Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trước ngày 30/6/2019.

PHÍ THAM DỰ

Doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ 50% phí tham gia Giải thưởng từ nguồn kinh phí của Dự án “Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Cần Thơ đến năm 2020” của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ

Đ/c: số 02 Lý Thường Kiệt, P. Tân An, Q. ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Đ/t: 0292. 3813 164;                 Fax: 0292. 3813 442.

Email: tdccantho@cantho.gov.vn

 

Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ