SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH
Các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong, cụ thể:

DANH MỤC QUY CHUẨN KỸ THUẬT, TIÊU CHUẨN VIỆT NAM MỚI BAN HÀNH

Stt

Loại văn bản/ Số hiệu

Trích yếu nội dung

Ngày ban hành

Nội dung chi tiết

1

Thông tư 05/2019/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quy định về chế độ, quy trình quy chuẩn kỹ thuật bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi

02/05/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-05-2019-TT-BNNPTNT-Quy-dinh-che-do-quy-trinh-bao-tri-tai-san-ket-cau-ha-tang-thuy-loi-413375.aspx

2

Thông tư 15/2019/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo của cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải

26/04/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-15-2019-TT-BGTVT-Quy-chuan-ky-thuat-ve-co-so-vat-chat-huan-luyen-thuyen-vien-hang-hai-412951.aspx

3

Quyết định 1174/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh

Định mức kinh tế - quy chuẩn kỹ thuật gieo ươm, trồng và chăm sóc các cây dược liệu Sâm Ngọc Linh, Đảng sâm, Sa nhân, Ba kích trên địa bàn tỉnh

22/04/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-1174-QD-UBND-2019-Dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-cham-soc-cac-cay-duoc-lieu-Quang-Nam-412685.aspx

4

Quyết định 217/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Chỉ dẫn quy chuẩn kỹ thuật “Mặt đường bê tông xi măng đầm lăn có sử dụng tro bay"

28/03/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Quyet-dinh-217-QD-BXD-2019-Chi-dan-ky-thuat-Mat-duong-be-tong-xi-mang-dam-lan-co-su-dung-tro-bay-410627.aspx

5

Thông tư 02/2019/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi -Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc

21/03/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-02-2019-TT-BYT-Quy-chuan-ve-bui-gioi-han-tiep-xuc-cho-phep-05-yeu-to-bui-tai-noi-lam-viec-410047.aspx

 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH

Stt

Loại văn bản/ Số hiệu

Trích yếu nội dung

Ngày ban hành

Nội dung chi tiết

1

Quyết định 1407/QĐ-TCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan

Quy trình nghiệp vụ kiểm tra phóng xạ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, trung chuyển bằng container tại các cửa khẩu cảng biển quốc tế; người nhập cảnh/hành lý quá cảnh (bao gồm hành lý thất lạc, từ bỏ, bỏ quên) tại các cửa khẩu sân bay quốc tế

15/05/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-dinh-1407-QD-TCHQ-2019-kiem-tra-phong-xa-doi-voi-hang-hoa-xuat-khau-nhap-khau-414815.aspx

2

Quyết định 1230/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công thương

Áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại

13/05/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-1230-QD-BCT-2019-ap-dung-bien-phap-chong-lan-tranh-bien-phap-phong-ve-thuong-mai-414814.aspx

3

Quyết định 304/QĐ-QLD của Cục trưởng Cục Quản lý Dược

Danh mục 04 thuốc sản xuất trong nước (thuốc chứa hoạt chất kháng virus đăng ký lần đầu -số đăng ký có hiệu lực03 năm) được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam -Đợt 164(bổ sung)

10/05/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-304-QD-QLD-2019-danh-muc-thuoc-san-xuat-trong-nuoc-duoc-cap-giay-dang-ky-luu-hanh-414286.aspx

4

Quyết định 303/QĐ-QLD của Cục trưởng Cục Quản lý Dược

Danh mục 141 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam hiệu lực 5 năm -Đợt 164 (bổ sung)

10/05/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-303-QD-QLD-2019-danh-muc-thuoc-duoc-cap-giay-dang-ky-luu-hanh-Dot-164-414430.aspx

5

Quyết định 1730/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế

Quy trình nội bộ trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO9001:2015

09/05/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-1730-QD-BYT-2019-quy-trinh-noi-bo-trong-linh-vuc-suc-khoe-sinh-san-413935.aspx

6

Quyết định 1083/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công thương

Danh mục bổ sung máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được

26/04/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-1083-QD-BCT-2019-bo-sung-Danh-muc-may-moc-thiet-bi-trong-nuoc-da-san-xuat-duoc-413408.aspx

7

Thông tư 07/2019/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công thương

Quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

19/04/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-07-2019-TT-BCT-quy-dinh-ve-xuat-khau-hang-det-may-sang-Me-hi-co-theo-Hiep-dinh-CPTPP-412268.aspx

 

Theo tbt.gov.vn (Duc Thuy)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ