SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Hiệu quả kỹ thuật trong sản xuất bắp lai ở đồng bằng sông Cửu Long
Hiện nay, diện tích sản xuất bắp ở ĐBSCL khoảng 38 – 40 nghìn ha/năm. Mặc dù, diện tích sản xuất còn thấp nhưng ĐBSCL là một trong những vùng sản xuất đạt năng suất cao, hơn gấp 1,3 lần năng suất bình quân cả nước (Tổng cục Thống kê, 2014).

Ảnh minh họa

Sản xuất bắp lai trên nền đất lúa kém hiệu quả còn cho thu nhập cao hơn gấp 1,5 - 1,8 lần so với sản xuất lúa (Cục trồng trọt, 2014). Điều này cho thấy triển vọng để mở rộng và phát triển cây trồng này.

Các nông hộ trong vùng còn nhiều bất cập trong vấn đề sử dụng các nguồn lực đầu vào trong sản xuất, cũng như không mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất theo hướng tối ưu các nguồn lực đầu vào và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất. Cho nên hiệu quả kỹ thuật trong sản xuất đạt được sẽ không cao. Nghiên cứu này được Lê Văn Dễ và Phạm Lê Thông -Trường Đại học Cần Thơ thực hiện nhằm ước lượng mức hiệu quả kỹ thuật, cũng như phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mức hiệu quả kỹ thuật trong sản xuất bắp lai trên địa bàn nghiên cứu. Dựa trên kết quả nghiên cứu, các giải pháp nâng cao hiệu quả kỹ thuật trong sản xuất bắp lai cho các nông hộ trên địa bàn nghiên cứu sẽ được đề xuất.

Hiệu quả kỹ thuật được ước lượng từ hàm sản xuất biên ngẫu nhiên Cobb-Douglas. Dữ liệu trong nghiên cứu dựa trên số liệu thu thập từ 240 nông hộ ở Đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả ước lượng cho thấy hiệu quả kỹ thuật biến động trong khoảng 48,73 – 97,44% (trung bình là 84,63%). Mức độ hiệu quả kỹ thuật có sự chênh lệch giữa các nông hộ do khoảng cách trình độ kỹ thuật trong sản xuất và khả năng lựa chọn đầu vào tối ưu của mỗi nông hộ. Cũng từ kết quả này, mức năng suất trung bình bị mất do kém hiệu quả kỹ thuật là khoảng 0,19 tấn cho mỗi công (1.000 m2) trên vụ. Các yếu tố có ảnh hưởng đến năng suất là: lượng phân lân và lao động gia đình, chi phí nhiên liệu và thuốc dưỡng. Ngoài ra, các yếu tố quyết định hiệu quả kỹ thuật là: địa bàn canh tác, tỷ lệ sống của hạt giống, số năm kinh nghiệm sản xuất, thời gian sử dụng đất cho sản xuất, số mùa vụ canh tác và số mãnh đất sản xuất.

TC Khoa học Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh, 14(2) (ntbtra)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ