SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Tổng hợp nano Artesunate ứng dụng trong y sinh học
Với sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đã thúc đẩy sự phát triển trong mọi lĩnh vực của toàn xã hội đặc biệt là y sinh học. Các hạt nano có đặc tính sinh học có thể dùng để hỗ trợ chẩn đoán bệnh, dẫn truyền thuốc, làm tăng hiệu lực và sinh khả dụng của những thuốc hòa tan.

Ảnh minh họa

Gần đây, cyclodextrin được phát hiện là một vật liệu sinh học giúp làm tăng khả năng dẫn thuốc cho các hạt nano. Chẳng hạn, nghiên cứu tổng hợp nano bọt biển của cyclodextrin liên kết ngang với nhóm carbonate cải thiện độ tan của itraconazole; nghiên cứu sự phân hủy sinh học và quá trình giải phóng thuốc in vitro từ chất mang chitosan gắn hoạt chất artesunate ; nghiên cứu và ứng dụng b-cyclodextrin làm chất mang thuốc ketoprofen. Với những triển vọng như vậy, trong bài viết Phạm Thị Hồng Tân – CĐ Cộng đồng Đồng Tháp giới thiệu các kết quả thu được qua việc nghiên cứu tổng hợp nano b- cyclodextrin-alginate-artesunate bằng phương pháp khuấy từ. Kích thước hạt được xác định bằng phân tích SEM và TEM.

Kết quả đạt được sau thí nghiệm đã thu được hạt nano mới b-cyclodextrin–alginate– artesunate với kích thước hạt nano từ 20nm - 80nm và kích thước hạt tương đối đồng đều (được đo bằng SEM và TEM). Tác giả cũng chứng minh được sự có mặt của artesunate trong mẫu nano b-cyclodextrin–alginate– artesunate tổng hợp được bằng phương pháp sắc ký bản mỏng TLC. Hướng nghiên cứu tiếp theo là cần xác định tỷ lệ thu nạp artesunate trong mẫu nano b-cyclodextrin–alginate–artesunate, khảo sát độ tan và khả năng phóng thích thuốc của nano b-cyclodextrin–alginate–artesunate ở các môi trường pH thích hợp.

Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 14(1) (ntbtra)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ