SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH
Các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong, cụ thể:

DANH MỤC QUY CHUẨN KỸ THUẬT, TIÊU CHUẨN VIỆT NAM MỚI BAN HÀNH

Stt

Loại văn bản/ Số hiệu

Trích yếu nội dung

Ngày ban hành

Nội dung chi tiết

1

Thông tư 09/2019/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất

16/08/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-09-2019-TT-BTTTT-Quy-chuan-ky-thuatquoc-gia-ve-chat-luong-dich-vu-truy-nhap-Internet-421828.aspx

2

Thông tư 07/2019/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất

16/08/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-07-2019-TT-BTTTT-Quy-chuan-ky-thuat-chat-luong-dich-vu-dien-thoai-tren-mang-vien-thong-421644.aspx

3

Thông tư 08/2019/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất

16/08/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-08-2019-TT-BTTTT-Quy-chuan-ve-chat-luong-dich-vu-truy-nhap-Internet-bang-rong-co-dinh-421645.aspx

4

Thông tư 14/2019/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công thương

Sửa đổi Thông tư 32/2016/TT-BCT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn tời trục mỏ

14/08/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-14-2019-TT-BCT-sua-doi-Thong-tu-32-2016-TT-BCT-Quy-chuan-ve-an-toan-toi-truc-mo-421981.aspx

5

Thông tư 07/2019/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thức ăn thủy sản

07/08/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-07-2019-TT-BNNPTNT-Quy-chuan-ky-thuat-Quoc-gia-ve-thuc-an-thuy-san-420701.aspx

6

Quyết định 3310/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế

Hướng dẫn quy chuẩn kỹ thuật chẩn đoán, điều trị bệnh viêm gan vi rút B

29/07/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-3310-QD-BYT-2019-huong-dan-chan-doan-dieu-tri-benh-viem-gan-vi-rut-B-419819.aspx

 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH

Stt

Loại văn bản/ Số hiệu

Trích yếu nội dung

Ngày ban hành

Nội dung chi tiết

1

Thông tư 13/2019/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Sửa đổi Thông tư 20/2014/TT-BCT quy định về thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc

31/07/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-13-2019-TT-BCT-sua-doi-Thong-tu-ve-quy-tac-xuat-xu-trong-Hiep-dinh-ASEAN-Han-Quoc-421021.aspx

2

Quyết định 2314/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Về phương án cắt giảm thủ tục, danh mục các mặt hàng (kèm theo mã HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương giai đoạn năm 2019 và định hướng đến năm 2021

31/07/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-dinh-2314-QD-BCT-2019-ve-phuong-an-cat-giam-thu-tuc-danh-muc-cac-mat-hang-421780.aspx

3

Thông tư 12/2019/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Trung Hoa

30/07/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-12-2019-TT-BCT-xuat-xu-hang-hoa-trong-Hiep-dinh-khung-ve-hop-tac-kinh-te-toan-dien-420674.aspx

4

Quyết định 432/QĐ-QLD của Cục trưởng Cục Quản lý Dược

Danh mục 12 sinh phẩm được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam hiệu lực 05 năm -Đợt 38

23/07/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-432-QD-QLD-2019-Danh-muc-12-sinh-pham-duoc-cap-giay-dang-ky-luu-hanh-Dot-38-419701.aspx

5

Quyết định 430/QĐ-QLD năm 2019 của Cục trưởng Cục Quản lý Dược

Danh mục 02 thuốc phóng xạ sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2020 -Đợt 165

23/07/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-430-QD-QLD-2019-Danh-muc-02-thuoc-phong-xa-trong-nuoc-duoc-cap-so-luu-hanh-Dot-165-419700.aspx

6

Thông tư 10/2019/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công thương

Sửa đổi Thông tư 22/2016/TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN

22/07/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-10-2019-TT-BCT-sua-doi-Thong-tu-22-2016-TT-BCT-thuc-hien-Quy-tac-xuat-xu-hang-hoa-419555.aspx

7

Quyết định 2144/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được

19/07/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-2144-QD-BCT-2019-bo-sung-may-moc-thiet-bi-vat-tu-nguyen-lieu-trong-nuoc-san-xuat-420056.aspx

8

Thông tư 18/2019/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế

Hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe

17/07/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-18-2019-TT-BYT-huong-dan-Thuc-hanh-san-xuat-tot-thuc-pham-bao-ve-suc-khoe-419173.aspx

 

Theo tbt.gov.vn (Duc Thuy)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ