SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH
Các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong, cụ thể:

DANH MỤC QUY CHUẨN KỸ THUẬT, TIÊU CHUẨN VIỆT NAM MỚI BAN HÀNH

Stt

Loại văn bản/ Số hiệu

Trích yếu nội dung

Ngày ban hành

Nội dung chi tiết

1

Quyết định 1459/QĐ-TCMT của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường

Hướng dẫn quy chuẩn kỹ thuật tính toán và công bố chỉ số chất lượng không khí Việt Nam (VN_AQI)

12/11/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-1459-QD-TCMT-2019-ky-thuat-tinh-toan-va-cong-bo-chi-so-chat-luong-khong-khi-Viet-Nam-428215.aspx

2

Thông tư 45/2019/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy, động cơ sử dụng cho xe đạp điện và động cơ sử dụng cho xe mô tô, xe gắn máy điện

11/11/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-45-2019-TT-BGTVT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ac-quy-dong-co-su-dung-cho-xe-dap-dien-428207.aspx

3

Thông tư 14/2019/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Định mức kinh tế - quy chuẩn kỹ thuật về dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước; giám sát, dự báo chất lượng nước trong công trình thủy lợi; giám sát, dự báo xâm nhập mặn

30/10/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-14-2019-TT-BNNPTNT-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-du-bao-nguon-nuoc-427950.aspx

4

Quyết định 3138/QĐ-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Đính chính Thông tư 07/2019/TT-BKHCN, sửa đổi Thông tư 23/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2

19/09/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-3138-QD-BKHCN-2019-dinh-chinh-Thong-tu-do-luong-doi-voi-phuong-tien-do-nhom-2-427651.aspx

5

Thông tư 158/2019/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2019/BQP về hủy nổ lưu đạn sát thương và đầu đạn nổ phá, nổ sát thương, nổ phá sát thương

21/10/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-158-2019-TT-BQP-ban-hanh-Quy-chuan-huy-no-luu-dan-sat-thuong-426923.aspx

6

Quyết định 2939/QĐ-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về công nghệ thông tin

08/10/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-2939-QD-BKHCN-2019-huy-bo-Tieu-chuan-quoc-gia-ve-cong-nghe-thong-tin-427524.aspx

7

Thông tư 10/2019/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động

04/10/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-10-2019-TT-BTTTT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-tuong-thich-dien-tu-cho-thiet-bi-dau-cuoi-426453.aspx

8

Thông tư 17/2019/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quy chuẩn kỹ thuật về thành lập mô hình số độ cao bằng công nghệ quét LiDAR mặt đất trên trạm cố định do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

30/09/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-17-2019-TT-BTNMT-mo-hinh-so-do-cao-bang-cong-nghe-quet-LiDAR-mat-dat-tram-co-dinh-426560.aspx

9

Quyết định 4293/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế

Tài liệu hướng dẫn quy chuẩn kỹ thuật, chẩn đoán kết luận giám định pháp y tâm thần đối với 70 bệnh/rối loạn tâm thần và hành vi thường gặp

19/09/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-4293-QD-BYT-2019-tai-lieu-huong-dan-chan-doan-doi-voi-70-benh-roi-loan-tam-than-424876.aspx

10

Thông tư 14/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Phương tiện bảo vệ cá nhân - giày ủng an toàn

16/09/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-14-2019-TT-BLDTBXH-Quy-chuan-ky-thuat-Phuong-tien-bao-ve-ca-nhan-giay-ung-an-toan-328171.aspx

11

Thông tư 13/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa

16/09/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-13-2019-TT-BLDTBXH-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-Quan-ao-bao-ve-chong-nhiet-va-lua-328172.aspx

 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH

Stt

Loại văn bản/ Số hiệu

Trích yếu nội dung

Ngày ban hành

Nội dung chi tiết

1

Thông tư 27/2019/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công thương

Quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu

15/11/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-27-2019-TT-BCT-phe-lieu-tam-ngung-kinh-doanh-tam-nhap-tai-xuat-428366.aspx

2

Thông tư 46/2019/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Sửa đổi Thông tư 25/2019/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô

12/11/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-46-2019-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-25-2019-TT-BGTVT-chat-luong-san-xuat-lap-rap-o-to-428841.aspx

3

Thông tư 22/2019/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công thương

Quy định về tạm ngừng kinh doanh chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập gỗ dán vào Việt Nam để tái xuất sang Hoa Kỳ

12/11/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-22-2019-TT-BCT-tam-ngung-kinh-doanh-chuyen-khau-nhap-go-dan-de-tai-xuat-sang-Hoa-Ky-428566.aspx

4

Thông tư 21/2019/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Bộ Công thương

Quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Hồng Công, Trung Quốc

08/11/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-21-2019-TT-BCT-xuat-xu-hang-hoa-trong-Hiep-dinh-Thuong-mai-tu-do-ASEAN-Hong-Cong-427796.aspx

5

Quyết định 3267/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Bộ Công thương

Điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ Trung Hoa và In-đô-nê-xi-a

31/10/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-dinh-3267-QD-BCT-2019-ap-dung-chong-ban-pha-gia-doi-voi-san-pham-bot-ngot-tu-Trung-Hoa-427967.aspx

6

Quyết định 3222/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Bộ Công thương

Bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được

25/10/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-3222-QD-BCT-2019-Danh-muc-may-moc-thiet-bi-nguyen-lieu-trong-nuoc-san-xuat-duoc-427652.aspx

7

Quyết định 3198/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Bộ Công thương

Áp dụng thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn có xuất xứ từ Trung Hoa và Đại Hàn Dân quốc

24/10/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-dinh-3198-QD-BCT-2019-ap-dung-thue-chong-ban-pha-gia-doi-voi-thep-xuat-xu-tu-Trung-Hoa-426684.aspx

8

Quyết định 652/QĐ-QLD của Cục trưởng Cục Quản lý dược

Danh mục 775 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 166

23/10/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-652-QD-QLD-2019-danh-muc-thuoc-san-xuat-trong-nuoc-duoc-cap-giay-dang-ky-luu-hanh-426831.aspx

9

Thông tư 11/2019/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sửa đổi Thông tư 36/2018/TT-BNNPTNT và sửa đổi, bổ sung Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản

22/10/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-11-2019-TT-BNNPTNT-sua-doi-Thong-tu-ve-kiem-dich-dong-vat-san-pham-dong-vat-thuy-san-426653.aspx

10

Thông tư 05/2019/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Sửa đổi Phụ lục Thông tư 05/2018/TT-BXD hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

10/10/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-05-2019-TT-BXD-sua-doi-Thong-tu-05-2018-TT-BXD-xuat-khau-khoang-san-426421.aspx

11

Quyết định 31/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Quy định về việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học và thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài

09/10/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-dinh-31-2019-QD-TTg-nhap-khau-hang-hoa-thuoc-Danh-muc-san-pham-cong-nghe-da-su-dung-425898.aspx

12

Thông tư 19/2019/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công thương

Áp dụng biện pháp tự vệ đặc biệt để thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

30/09/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-19-2019-TT-BCT-tu-ve-dac-biet-thuc-thi-Hiep-dinh-Doi-tac-Toan-dien-xuyen-Thai-Binh-Duong-426092.aspx

13

Quyết định 2942/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công thương

Áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm nhôm có xuất xứ từ Trung Hoa

28/09/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-2942-QD-BCT-2019-ap-dung-bien-phap-chong-ban-pha-gia-san-pham-nhom-tu-Trung-Hoa-426166.aspx

14

Quyết định 1769/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Phê duyệt cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Giao thông vận tải năm 2020

26/09/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Quyet-dinh-1769-QD-BGTVT-2019-phe-duyet-Co-quan-cap-nhat-xay-dung-moi-tieu-chuan-quy-chuan-425545.aspx

15

Thông tư 10/2019/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

20/09/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-10-2019-TT-BNNPTNT-Danh-muc-thuoc-bao-ve-thuc-vat-duoc-phep-su-dung-tai-Viet-Nam-424863.aspx

16

Quyết định 4244/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế

Danh mục 36 sinh phẩm chẩn đoán invitro được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 02

17/09/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-4244-QD-BYT-2019-danh-muc-36-sinh-pham-chan-doan-invitro-cap-so-dang-ky-luu-hanh-425010.aspx

17

Thông tư 62/2019/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Sửa đổi Thông tư 38/2018/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

05/09/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-62-2019-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-38-2018-TT-BTC-xac-dinh-xuat-xu-hang-hoa-xuat-khau-424286.aspx

 

 

Theo tbt.gov.vn (Duc Thuy)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ