SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

NGHỊ ĐỊNH 61/2018/NĐ-CP VỀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Nghị định này quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Điều 4. Nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Điều 5. Những hành vi không được làm trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Điều 6. Quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính

 

Chương II TỔ CHỨC, MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC VÀ TRỤ SỞ BỘ PHẬN MỘT CỬA

Điều 7. Tổ chức Bộ phận Một cửa

Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ phận Một cửa

Điều 9. Trách nhiệm của người đứng đầu Bộ phận Một cửa

Điều 10. Người làm việc tại Bộ phận Một cửa

Điều 11. Tiêu chuẩn, trách nhiệm, quyền lợi, thời hạn làm việc của công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa

Điều 12. Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền cử cán bộ, công chức, viên chức

Điều 13. Bố trí trụ sở, trang thiết bị của Bộ phận Một cửa

 

Chương III PHẠM VI TIẾP NHẬN VÀ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Điều 14. Phạm vi tiếp nhận thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa

Điều 15. Hướng dẫn kê khai, chuẩn bị hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính

Điều 16. Cách thức tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Điều 17. Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính

Điều 18. Chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Điều 19. Giải quyết thủ tục hành chính

Điều 20. Trả hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Điều 21. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc giải quyết hồ sơ, kết quả bị sai, bị mất, bị thất lạc hoặc bị hư hỏng và trong chậm trả kết quả

Điều 22. Phương thức nộp phí, lệ phí

 

Chương IV ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Điều 23. Nguyên tắc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính

Điều 24. Xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia

Điều 25. Xây dựng Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh

Điều 26. Mã số hồ sơ thủ tục hành chính

 

Chương V ĐÁNH GIÁ VIỆC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Điều 27. Nguyên tắc đánh giá

Điều 28. Thẩm quyền đánh giá

Điều 29. Phương thức thu nhận thông tin đánh giá

Điều 30. Đánh giá nội bộ về việc giải quyết thủ tục hành chính

Điều 31. Đánh giá của tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính

Điều 32. Xử lý kết quả đánh giá

 

Chương VI NHIỆM VỤ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

Điều 33. Nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ

Điều 34. Nhiệm vụ của các bộ, cơ quan ngang bộ

Điều 35. Nhiệm vụ của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

Điều 36. Nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân các cấp

Điều 37. Nhiệm vụ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp

 

Chương VII KINH PHÍ VÀ TRÁCH NHIỆM THI HÀNH

Điều 38. Kinh phí thực hiện

Điều 39. Điều khoản chuyển tiếp

Điều 40. Hiệu lực thi hành

Điều 41. Trách nhiệm thi hành

 

Tải file tại đây

Sở Khoa học và Công nghệ
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ