SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Dự thảo Thông tư về tiêu chuẩn kỹ thuật mật mã cho thiết bị HSM trong định danh và xác thực điện tử

[13/11/2023 14:45]

Ban Cơ yếu Chính phủ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan soạn thảo Thông tư quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc về kỹ thuật mật mã áp dụng cho thiết bị HSM trong hoạt động định danh và xác thực điện tử.

Thực hiện Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử, Ban Cơ yếu Chính phủ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan soạn thảo Thông tư quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc về kỹ thuật mật mã áp dụng cho thiết bị HSM trong hoạt động định danh và xác thực điện tử.

Về phạm vi điều chỉnh: Thông tư này quy định về Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc về kỹ thuật mật mã áp dụng cho thiết bị HSM trong hoạt động định danh và xác thực điện tử thuộc lĩnh vực kinh tế xã hội.

Về đối tượng áp dụng: Thông tư quy định Danh mục tiêu bắt buộc về kỹ thuật mật mã áp dụng cho thiết bị HSM trong hoạt động định danh và xác thực điện tử được áp dụng đối với tổ chức cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử; tổ chức, cá nhân phát triển ứng dụng định danh và xác thực điện tử; tổ chức khai thác cơ sở dữ liệu về định danh và xác thực điện tử.

Thông tư tư quy định Danh mục tiêu bắt buộc về kỹ thuật mật mã áp dụng cho thiết bị HSM trong hoạt động định danh và xác thực điện tử được Ban Cơ yếu Chính phủ rà soát, báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc về kỹ thuật mật mã dân sự áp dụng cho thiết bị HSM trong hoạt động định danh và xác thực điện tử quy định tại Điều 1 Thông tư này phù hợp với tình hình phát triển công nghệ và chính sách quản lý của Nhà nước. Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã – Ban Cơ yếu Chính phủ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc áp dụng các tiêu chuẩn Doanh mục tiêu chuẩn bắt buộc về kỹ thuật mật mã áp dụng cho thiết bị HSM trong hoạt động định danh và xác thực điện tử quy định tại Điều 1 Thông tư này.

Cụ thể, dự thảo về Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc vềkỹ thuật mật mã áp dụng cho thiết bị HSM trong hoạt động định danh và xác thực điện tử được quy định như sau:

https://vietq.vn/ (nttvy)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ