SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố năm 2011 (lần 2)

[13/05/2010 16:49]

Thực hiện nhiệm vụ Nghiên cứu Khoa học và Phát triển Công nghệ năm 2011 của các Sở ngành, Viện, Trường và đơn vị liên quan, Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) thành phố Cần Thơ đề nghị các đơn vị và nhà khoa học đề xuất nhiệm vụ KHCN 2011.

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:   /SKHCN-QLKH

Cần Thơ, ngày tháng 05 năm 2010

V/v Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố năm 2011 (lần 2).

 

Kính gởi: ….…………………….………………………………………...

…………………………………………………………………..

Để thực hiện nhiệm vụ Nghiên cứu Khoa học và Phát triển Công nghệ năm 2011 của các Sở ngành, Viện, Trường và đơn vị liên quan, Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) thành phố Cần Thơ đề nghị các đơn vị và nhà khoa học đề xuất nhiệm vụ KHCN 2011.

Đề nghị các tổ chức và cá nhân căn cứ vào nhiệm vụ KH&CN thành phố Cần Thơ năm 2011 để đề xuất đề tài/dự án theo mẫu được thông báo ở website http://www.sokhcn.cantho.gov.vn/:

Phiếu đề xuất nhu cầu (chưa xác định được đề tài hay dự án) theo Biểu A1-1-PĐXNC;

Phiếu đề xuất đề tài theo Biểu A1-2-PĐXĐT;

Phiếu đề xuất dự án sản xuất thử nghiệm theo Biểu A1-3-PĐXDASXTN;

Phiếu đề xuất dự án khoa học và công nghệ theo Biểu A1-4-PĐXDAKHCN;

Danh mục tổng hợp các vấn đề KH&CN cấp thành phố đề xuất theo Biểu A1-5-THĐX.

Gia hạn: đề xuất gửi về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ trước ngày 31/05/2010.

Lưu ý:

-Các đề tài/dự án của các tổ chức đề xuất phải thông qua hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở (nếu đơn vị có Hội đồng KHCN) hoặc lãnh đạo của đơn vị trước khi gởi cho Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ.

-Ngoài việc gửi hồ sơ theo đường bưu điện, đề nghị gửi file phiếu đề xuất và bảng tổng hợp đến Email: sokhcn@cantho.gov.vn).

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học (Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ, số 02 Lý Thường Kiệt, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). Điện thoại: 0710.3821.913; Fax: 0710.3821.471.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu văn thư, QLKH.HT

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Nguyên

 

File đính kèm
259_Bieu A1-1-PĐXNC.doc 259_Bieu A1-2-PĐXĐT.doc 259_Bieu A1-3-PĐXDASXTN.doc 259_Bieu A1-4-PĐXDAKHCN.doc 259_Bieu A1-5-THĐX.doc 259_A2 TK 06-10.doc
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ