SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

TIÊU CHÍ VÀ HỒ SƠ THAM GIA GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia có 7 Tiêu chí với tối đa 1000 điểm. Giải Vàng Chất lượng Quốc gia trao tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt từ 800 điểm trở lên và từ 600 điểm trở lên đối với Giải Bạc Chất lượng Quốc gia...

Ngày 25/02/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2015 cho 77 doanh nghiệp trong cả nước có thành tích xuất sắc và nổi bật về chất lượng, trong đó có 20 doanh nghiệp được trao tặng Giải Vàng Chất lượng Quốc gia và 57 doanh nghiệp được trao tặng Giải Bạc Chất lượng Quốc gia. Doanh nghiệp đạt giải là những doanh nghiệp đáp ứng được điều kiện tham dự, hoàn thành các báo cáo theo 7 tiêu chí của Giải thưởng và có tổng số điểm đánh giá đạt từ 600 điểm trở lên.

Năm 2016, Giải thưởng Chất lượng Quốc gia tiếp tục được triển khai trong khắp cả nước từ tháng 3/2016. Để tham gia Giải thưởng, doanh nghiệp Cần Thơ cần hoàn thành báo cáo theo 7 Tiêu chí Giải thưởng và gửi Hồ sơ về Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ trước ngày 30/6/2016.

Các doanh nghiệp đạt Giải Vàng GTCLQG năm 2014 (ảnh: http://www.most.gov.vn)

7 TIÊU CHÍ GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

Tiêu chí xét thưởng theo quy định tại Điều 27 Nghị định số  132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá và tổng điểm tối đa của bảy tiêu chí này là 1.000 điểm. Tổng điểm tối đa cho từng tiêu chí xét thưởng cụ thể như sau:

Tiêu chí

Điểm tối đa

1. Vai trò của lãnh đạo tổ chức

120 điểm

2. Chiến lược hoạt động

85 điểm

3. Chính sách định hướng vào khách hàng và thị trường

85 điểm

4. Đo lường, phân tích và quản lý tri thức

90 điểm

5. Quản lý, phát triển nguồn nhân lực

85 điểm

6. Quản lý quá trình hoạt động

85 điểm

7. Kết quả hoạt động

450 điểm

Tổng cộng

1000 điểm

(Chi tiết xem file đính kèm)

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ

Tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện tham dự GTCLQG là các tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đã hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên tục tại Việt Nam và không vi phạm các quy định của pháp luật trong thời gian ít nhất 36 tháng, tính đến ngày 01 tháng 5 của năm tham dự;

Đạt các thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, thực hiện đầy đủ trách nhiệm về bảo vệ môi trường, thuế và bảo hiểm xã hội;

Có bằng chứng về việc áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến.

HỒ SƠ THAM DỰ

a) Bản đăng ký tham dự GTCLQG theo mẫu quy định tại Phụ lục III Thông tư số 17/2011/TT-BKHCN;

b) Báo cáo giới thiệu chung về tổ chức, doanh nghiệp;

c) Báo cáo tự đánh giá theo bảy tiêu chí của GTCLQG;

d) Tài liệu chứng minh về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (bản sao chứng chỉ hoặc tài liệu liên quan);

đ) Tài liệu chứng minh về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa chính với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (bản sao);

e) Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường được phê duyệt và các kết quả quan trắc hằng năm theo quy định của pháp luật trong 03 năm gần nhất (bản sao);

g) Xác nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động hằng năm trong 03 năm gần nhất (bản chính hoặc bản sao);

h) Các tài liệu chứng minh khác về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp trong 3 năm gần nhất, nếu có (bản sao).

Số lượng: 06 bản in và 01 đĩa CD

PHÍ THAM DỰ

Doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ 50% phí tham gia Giải thưởng từ nguồn kinh phí của Dự án “Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Cần Thơ đến năm 2020” của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ

Đ/c: số 02 Lý Thường Kiệt, P. Tân An, Q. ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Đ/t: 0710.3813164;                 Fax: 0710.3813442.

Email: tdccantho@cantho.gov.vn

www.giaithuong.org.vn
File đính kèm
6170_Thong tu 17_2011_BKHCN.PDF 6170_Ban_Dang_ky_tham_du_GTCLQG.doc 6170_7_tieu_chi_GTCLQG.doc
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ