SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật TP. Cần Thơ lần thứ VI (2010-2011)

[16/02/2011 13:59]

Nhằm thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo trong công nhân, nông dân, các nhà khoa học, nhà quản lý, đặc biệt quan tâm phong trào tuổi trẻ sáng tạo; phát hiện tài năng sáng tạo;

UBND TP. CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN TỔ CHỨC HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT NĂM 2010-2011

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

Số: 01/TL-BTC

Cần Thơ,  ngày 20 tháng 8 năm 2010

 

 THỂ LỆ

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật TP. Cần Thơ lần thứ VI (2010-2011)

I. Mục đích, ý nghĩa:

Nhằm thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo trong công nhân, nông dân, các nhà khoa học, nhà quản lý, đặc biệt quan tâm phong trào tuổi trẻ sáng tạo; phát hiện tài năng sáng tạo; ứng dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống góp phần phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố Cần Thơ.

II. Đơn vị tổ chức:

Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì với sự phối hợp của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Liên đoàn Lao động thành phố, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố và các Sở, ban ngành có liên quan do UBND thành phố quyết định.

III. Giải pháp dự thi:

Giải pháp dự thi là các giải pháp kỹ thuật (phương pháp kỹ thuật, quy trình công nghệ, dụng cụ, máy móc, trang thiết bị, vật liệu, hóa chất, sản phẩm …) thuộc lĩnh vực dự thi.

IV. Lĩnh vực dự thi:

Tất cả các giải pháp thuộc các lĩnh vực sau:

1. Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông.

2. Cơ khí, tự động hoá, xây dựng, giao thông vận tải.

3. Vật liệu, hoá chất, năng lượng.

4. Nông nghiệp, tài nguyên và môi trường.

5. Y dược.

6. Giáo dục, đào tạo và các lĩnh vực khác.

V. Đối tượng dự thi:

1. Mọi tổ chức, công dân Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài đang làm việc và sinh sống hợp pháp tại thành phố Cần Thơ, không phân biệt lứa tuổi, nghề nghiệp, trình độ, thành phần, dân tộc có giải pháp kỹ thuật là kết quả của hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động kinh tế - xã hội được tạo ra và áp dụng tại Việt Nam từ năm 2005 trở lại đây đều có quyền dự thi.

2. Các cá nhân, tổ chức có các giải pháp, công trình đã đoạt Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (Giải thưởng Sáng tạo Khoa học – Công nghệ VIFOTEC) thì không được dự thi.

VI. Tiêu chuẩn đánh giá:

Giải pháp dự thi phải đảm bảo:

1. Tính mới so với các giải pháp đã có ở Việt Nam: Giải pháp dự thi không trùng với giải pháp đã được công bố trong bất kỳ nguồn thông tin nào có ở Việt Nam hoặc đã được áp dụng ở Việt Nam trước ngày nộp hồ sơ dự thi.

2. Khả năng áp dụng rộng rãi trong điều kiện của Việt Nam: giải pháp dự thi đã được áp dụng hoặc đã được thử nghiệm, sản xuất thử và được chứng minh khả năng áp dụng có hiệu quả.

3. Hiệu quả kinh tế - xã hội: Giải pháp mang lại lợi ích kinh tế - xã hội cao hơn so với giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và xã hội.

VII. Hồ sơ dự thi: (trình bày trên khổ giấy A4)

Người dự thi nộp 01 bộ hồ sơ dự thi bao gồm: phiếu dự thi (theo mẫu), bản mô tả giải pháp dự thi (theo mẫu), toàn văn giải pháp, các tài liệu liên quan khác (nếu có)

1. Phiếu dự thi: (theo mẫu)

- Tên người dự thi (cá nhân hoặc tổ chức);

- Địa chỉ liên hệ;

- Họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, địa chỉ tác giả (các tác giả);

- Tên giải pháp dự thi (ngắn gọn, nhưng đủ thể hiện bản chất của giải pháp);

- Thời điểm tạo ra giải pháp (ngày, tháng, năm);

- Xác nhận của tổ chức cho phép đứng tên dự thi (nếu giải pháp do tổ chức đầu tư); hoặc xác nhận của địa phương nơi tác giả cư trú.

- Thỏa thuận của các đồng tác giả về phần trăm đóng góp và ủy quyền cho 01 người đứng ra làm đại diện dự thi nếu giải pháp do nhóm tác giả tạo ra;

- Người dự thi cam đoan về những điều ghi trong hồ sơ dự thi là đúng sự thật và ký tên;

2. Bản mô tả giải pháp dự thi: (theo mẫu)

a. Tên giải pháp dự thi (ghi như trong Phiếu dự thi);

b. Mô tả giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có). Mô tả ngắn gọn các giải pháp kỹ thuật đã biết trước ngày tạo ra giải pháp dự thi. Đặc biệt cần nêu rõ những nhược điểm cần khắc phục của các giải pháp đó;

c. Mô tả giải pháp dự thi, thuyết minh tính mới của giải pháp dự thi, mô tả ngắn gọn nhưng đầy đủ và rõ ràng toàn bộ nội dung của giải pháp dự thi. Đặc biệt cần nêu rõ đã khắc phục được những nhược điểm nào, đã sáng kiến cải tiến những chỉ tiêu nào của các giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có) hoặc những sáng tạo hoàn toàn mới.

d. Khả năng áp dụng:

+ Giải pháp dự thi đã được áp dụng rộng rãi có nghĩa là sản phẩm do giải pháp dự thi tạo ra được khách hàng chấp nhận.

+ Giải pháp dự thi đã được sản xuất thử nghiệm được chứng minh là có khả năng áp dụng, là những giải pháp đang ở giai đoạn sản xuất thử và sản phẩm của giai đoạn này được khách hàng chấp nhận.

Chứng minh tiêu chuẩn này thông qua các hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng sản xuất thử, hợp đồng bán hàng hoặc hoá đơn bán hàng.

e. Lợi ích kinh tế, xã hội:

Lợi ích kinh tế xã hội của giải pháp dự thi được đánh giá bằng cách so sánh lợi ích kinh tế xã hội của giải pháp dự thi với giải pháp tương tự đã biết. Cần nêu rõ những chỉ tiêu kinh tế mà giải pháp dự thi mang lại cao hơn giải pháp đã biết hoặc nêu rõ những khiếm khuyết đã được khắc phục của những giải pháp đã biết mà không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, trât tự an ninh xã hội.

f. Bản mô tả giải pháp có thể kèm theo bản vẽ, sơ đồ, hình ảnh, các tính toán minh hoạ.

3. Toàn văn giải pháp:

Trình bày, ghi chép cụ thể quá trình từ khi bắt đầu thực hiện để tạo ra giải pháp đến khi hoàn thành giải pháp.

Các tác giả có thể gửi kèm mô hình, sản phẩm chế thử, sơ đồ công nghệ, ảnh chụp từ các góc độ khác nhau và các tài liệu có liên quan khác (nếu thấy cần thiết). Các tài liệu cần được trình bày rõ ràng, không tẩy xoá.

VIII. Thời hạn nhận và nơi nhận hồ sơ dự thi:

1. Thời hạn nộp hồ sơ dự thi: Đến hết ngày 15 tháng 7 năm 2011 (theo dấu bưu điện)

2. Nơi nhận hồ sơ dự thi:

a) Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ

Địa chỉ: số 39, đường Lý Tự Trọng, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, điện thoại: 0710.3830.060

            b) Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ

Địa chỉ: số 02, đường Lý Thường Kiệt, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, điện thoại: 0710.3829.632

Hồ sơ dự thi sẽ không trả lại. Riêng sản phẩm hoặc mô hình được trả lại sau khi trao giải Hội thi nếu người dự thi yêu cầu.

IX. Đánh giá giải pháp dự thi:

Giải pháp dự thi được thực hiện bởi Hội đồng Giám khảo do Ban tổ chức Hội thi thành lập. Việc đánh giá được thực hiện bằng cách cho điểm từng tiêu chuẩn theo thang điểm do Ban tổ chức Hội thi quy định. Tác giả giải pháp dự thi sẽ phải báo cáo giải pháp dự thi  trước Hội đồng giám khảo nếu có yêu cầu.

X. Cơ cấu giải thưởng:

1. 03 giải nhất, mỗi giải                       : 15.000.000 đồng.

2. 03 giải nhì, mỗi giải                         : 10.000.000 đồng.

3. 04 giải ba, mỗi giải                          : 7.000.000 đồng.

4. 10 giải khuyến khích, mỗi giải        : 3.000.000 đồng.

Bên cạnh các Giải thưởng chính thức, người dự thi có thể nhận được các phần thưởng từ các nhà Tài trợ.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc tổ chức Hội thi có thể nhận được các Phần thưởng từ Ban Tổ chức Hội thi hoặc các Nhà Tài trợ.

Ủy ban nhân dân thành phố tặng bằng khen cho tác giả đoạt giải cao. Ban Tổ chức Hội thi cấp chứng nhận cho tác giả đoạt giải. Ngoài ra, còn có Bằng khen của Liên đoàn lao động, Thành đoàn thành phố Cần Thơ.

XI. Bảo hộ sở hữu trí tuệ:

Việc tham gia dự thi không thay thế cho việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, bản quyền tác giả). Khi phát hiện thấy giải pháp có khả năng bảo hộ, Ban Tổ chức thông báo cho người dự thi và hướng dẫn các thủ tục liên quan để người dự thi lập hồ sơ yêu cầu bảo hộ.

Người dự thi phải tiến hành đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trước ngày công bố trao thưởng của Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ hỗ trợ phí, lệ phí đăng ký quốc gia trong việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

XII. Ban Tổ chức, Hội đồng giám khảo, Ban Thư ký:

1. Ban Tổ chức hội thi được thành lập theo Quyết định của Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân thành phố Cần Thơ.

2. Ban Tổ chức quyết định thành lập Ban Thư ký hội thi.

3. Ban giám khảo do Ban Tổ chức quyết định thành lập để giúp Ban Tổ chức xem xét, đánh giá, chấm điểm cho các giải pháp kỹ thuật tham dự hội thi.

 

Nơi nhận:

- LH các Hội KH&KT Việt Nam (B/c).

- TT Thành ủy TP.Cần Thơ (B/c).

- TT UBND TP.Cần Thơ (B/c).

- Sở Nội vụ TP.Cần Thơ.

- Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ.

- Sở Khoa học-Công nghệ TP.Cần Thơ.

- Liên đoàn Lao động TP.Cần Thơ.

- Đoàn TNCS HCM TP.Cần Thơ.

- Sở Tài chính TP.Cần Thơ.

- Mặt trận TQVN TP.Cần Thơ (báo cáo).

- Các thành viên BTC, Ban Thư ký hội thi.

- Lưu: văn thư

TM. BAN TỔ CHỨC

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ý Nguyện

Phó Giám đốc Sở KHCN TP. Cần Thơ

Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ (ntdien)
File đính kèm
724_The Le.doc 724_Phieu Du Thi.doc 724_Ban Mo Ta Giai Phap Du Thi.doc
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài