SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Tin tiếp theo
26/08/2020 22:55
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
08/06/2020 09:09
Thông báo số 595/TB-SKHCN ngày 02/6/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc công khai thông tin của Bộ phận Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ
27/08/2020 14:31
Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
27/08/2020 14:40
Thông báo số 262/TB-SKHCN ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc triển khai tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
27/08/2020 14:56
Quyết định số 109/QĐ-SKHCN ngày 29/4/2020 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ
27/08/2020 15:00
Thông báo số 761/TB-SKHCN ngày 07/7/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ
27/08/2020 15:04
Thông báo số 937/TB-SKHCN ngày 19/08/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc áp dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ