SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
 
 
Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố
Ngày cập nhật: 20/10/2017
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 26    Lượt tải: 4

Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp
Ngày cập nhật: 20/10/2017
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 14    Lượt tải: 0

Cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp
Ngày cập nhật: 20/10/2017
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 11    Lượt tải: 0

1. Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
Ngày cập nhật: 20/10/2017
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 2    Lượt tải: 1

2. Cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)
Ngày cập nhật: 20/10/2017
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 25    Lượt tải: 2

3. Cấp và cấp lại Chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chuẩn đoán trong y tế)
Ngày cập nhật: 20/10/2017
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 9    Lượt tải: 0

4. Gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)
Ngày cập nhật: 20/10/2017
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 11    Lượt tải: 2

5. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)
Ngày cập nhật: 20/10/2017
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 7    Lượt tải: 1

6. Cấp lại Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)
Ngày cập nhật: 20/10/2017
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 6    Lượt tải: 0

7. Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang y tế)
Ngày cập nhật: 20/10/2017
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 8    Lượt tải: 1

123456789
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ