SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Bản tin hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) tháng 4
Thông tin cảnh báo từ các nước thành viên WTO.

Sơn pu (polyurethane)

Ảnh minh họa

Ngày 17/2/2020, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sơn phủ bề mặt sản phẩm gỗ. Phần 1: Nhóm sơn pu (polyurethane). Quy chuẩn này quy định các yêu cầu chất lượng phải tuân thủ đối với các sản phẩm, hàng hóa sơn PU (Polyurethane) dùng phủ bề mặt sản phẩm gỗ được sản xuất trong nước, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường Việt Nam.

Quy chuẩn này không áp dụng cho các sản phẩm, hàng hóa sơn PU phủ bề mặt gỗ dưới dạng mẫu thử; sản phẩm mẫu; sản phẩm trưng bày; hàng hóa tạm nhập tái xuất, hàng hóa quá cảnh. Quy chuẩn không áp dụng kiểm tra hàm lượng chì đối với sơn PU không màu (trong suốt).

Quy chuẩn áp dụng đối với:

- Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, phân phối, lưu thông, lưu trữ và sử dụng sản phẩm hàng hóa sơn PU phủ bề mặt sản phẩm gỗ;

- Các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa có liên
quan; 

- Các tổ chức được chỉ định đánh giá sự phù hợp các sản phẩm, hàng hóa sơn PU phủ bề mặt sản phẩm gỗ.

Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức khoẻ và sự an toàn của con người. Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 06/2020. Thời gian có hiệu lực vào tháng 12/2020. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến vào ngày 17/4/2020. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/VNM/20_1238_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/VNM/159

Chế phẩm bảo quản gỗ

Ảnh minh họa

Ngày 17/2/2020, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng chế phẩm bảo quản gỗ. Phần 1: Nhóm chế phẩm hoà tan trong nước.

Quy chuẩn này quy định mức giới hạn chỉ tiêu chất lượng và điều kiện sử dụng đối với chế phẩm bảo quản gỗ dạng hòa tan trong nước. Quy chuẩn này không áp dụng cho chế phẩm bảo quản gỗ dưới dạng mẫu thử; hàng mẫu; hàng trưng bày; hàng hóa tạm nhập tái xuất, hàng hóa quá cảnh. Quy chuẩn áp dụng đối với:

- Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, buôn bán chế phẩm bảo quản gỗ dạng hòa tan trong nước;

- Các cơ quan quản lý NN về chất lượng sản phẩm, hàng hóa có liên quan;

- Các tổ chức đánh giá sự phù hợp và công bố hợp quy chế phẩm bảo quản gỗ dạng hòa tan trong nước.

Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức khoẻ và sự an toàn của con người. Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 06/2020. Thời gian có hiệu lực vào tháng 12/2020. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến vào ngày 17/4/2020. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/VNM/20_1239_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/VNM/160

Chất có thể tác động đến hệ thống thần kinh trung ương

Ngày 06/3/2020, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc sẽ Chỉ định 7 chất là Shitei Yakubutsu (chất có thể tác động đến hệ thống thần kinh trung ương), dựa trên Đạo luật về đảm bảo chất lượng, hiệu quả và an toàn của sản phẩm bao gồm dược phẩm và thiết bị y tế.

Mục đích của dự thảo nhằm ngăn chặn sự lạm dụng những chất này, bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người. Thời gian dự kiến thông qua vào ngày 28/02/2020. Thời gian có hiệu lực vào ngày 09/3/2020. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/JPN/20_1813_00_e.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/JPN/656

Động cơ

Ảnh minh họa

Ngày 13/03/2020, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia giá trị tối thiểu cho phép về hiệu suất năng lượng đối với động cơ trong mã thông báo G/TBT/N/CHN/1403. Tiêu chuẩn này quy định mức hiệu suất năng lượng, giá trị tối thiểu cho phép của hiệu suất năng lượng và phương pháp thử của động cơ không đồng bộ ba pha, động cơ không đồng bộ một pha và động cơ quạt điều hòa không khí.

Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ môi trường. Hiện tại, Trung Quốc chưa xác định thời gian dự kiến thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 12 tháng kể từ ngày thông qua. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến là ngày 12/5/2020. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHN/20_1910_00_x.pdf

Chai thuỷ tinh dùng để đựng bia

Ảnh minh họa

Ngày 13/03/2020, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia đối với chai thuỷ tinh dùng để đựng bia trong mã thông báo G/TBT/N/CHN/1406. Tiêu chuẩn này quy định các điều khoản và định nghĩa, phân loại sản phẩm, yêu cầu, phương pháp thử, quy tắc kiểm tra, nhãn hiệu, bao bì, vận chuyển và lưu trữ chai thuỷ tinh chứa bia.

Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người. Hiện tại, Trung Quốc chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến là ngày 12/5/2020. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHN/20_1913_00_x.pdf

Máy biến áp điện ba pha

Ảnh minh họa

Ngày 13/03/2020, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia giá trị tối thiểu cho phép về hiệu suất năng lượng đối với máy biến áp điện trong mã thông báo G/TBT/N/CHN/1404. Tiêu chuẩn này quy định mức hiệu suất năng lượng, giá trị tối thiểu cho phép của hiệu suất năng lượng và phương pháp thử của biến áp điện ba pha.

Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ môi trường. Hiện tại, Trung Quốc chưa xác định thời gian dự kiến thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 12 tháng kể từ ngày thông qua. Các nước Thành viên WTO có 60 ngày kể từ ngày thông báo để tham gia góp ý kiến. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHN/20_1911_00_x.pdf

Bộ sạc xe điện

Ngày 12/03/2020, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi các quy định kỹ thuật đối với sản phẩm điện và sản phẩm viễn thông (KC 61851-1, KC 62196-2) trong mã thông báo G/TBT/N/KOR/880. Cụ thể, sẽ tăng định mức dòng điện cho bộ sạc xe điện Loại I từ 32A - 80A (AC 5pin).

Mục đích của dự thảo nhằm cải thiện hiệu quả năng lượng. Hiện nay, Hàn Quốc chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến là ngày 11/5/2020. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/KOR/20_1906_00_x.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/KOR/20_1906_01_x.pdf

Mỹ phẩm

Ảnh minh họa

Ngày 12/3/2020, EU thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Phụ lục VI Quy định (EC) số 1223/2009 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu về các sản phẩm mỹ phẩm. Biện pháp này sẽ cho phép sử dụng Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetate (S87) làm bộ lọc UV trong các sản phẩm mỹ phẩm với nồng độ lên tới 3%, danh sách các bộ lọc UV S87 sẽ được bổ sung vào Phụ lục VI của Quy định (EC) 1223/2009. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào ngày 11/05/2020. Thời gian dự kiến thông qua vào quý 4 năm 2020. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày công bố trên công báo chính thức của EU. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/EEC/20_1888_00_e.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/EEC/20_1888_01_e.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/EU/703

Dẫn xuất hydroxyanthracene

Ngày 05/3/2020, EU thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Phụ lục III Quy định (EC) số 1925/2006 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu về các loài thực vật có chứa các dẫn xuất hydroxyanthracene. Cụ thể, sẽ cấm hoặc giám sát việc sử dụng một số dẫn xuất hydroxyanthracene và chiết xuất thực vật có chứa hydroxyanthracene trong thực phẩm theo đánh giá khoa học của Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu. Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức khoẻ và sự an toàn của con người. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào 04/05/2020. Thời gian dự kiến thông qua vào cuối tháng 09 năm 2020. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày công bố trên công báo chính thức của EU. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/EEC/20_1805_00_e.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/EU/702

 

(Để có nội dung đầy đủ các thông báo của các nước thành viên WTO, Quý bạn đọc có thể truy cập vào địa chỉ Portal của Văn phòng TBT Việt Nam: http://tbt.gov.vn)

            Mọi góp ý đối với các dự thảo trên xin gửi về:

            Văn phòng TBT Cần Thơ

            Số 02 Lý Thường Kiệt, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

            Email: cantho@tbt.gov.vn

            Điện thoại: 0292 2 246 066

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ t/h (Ha Linh)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ