SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Ngày 20/6/2022, thành phố Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 điện tử cho các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước thuộc thành Cần Thơ năm 2022.

Kế hoạch được xây dựng với mục tiêu là ứng dụng công nghệ thông tin vào Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc thành phố Cần Thơ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn theo mục tiêu của Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025;

Hệ thống ISO điện tử được thực hiện và áp dụng theo mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ được công bố tại Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ theo hướng tinh gọn, đơn giản và tiết kiệm kinh phí thực hiện; Hệ thống ISO điện tử được xây dựng và áp dụng cho 122 cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Cần Thơ, bao gồm UBND thành phố, trường Chính trị thành phố, 19 cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; 09 đơn vị trực thuộc Sở, 09 cơ quan thuộc UBND quận, huyện, 83 cơ quan thuộc UBND xã, phường, thị trấn trên cơ sở sử dụng tối đa cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật sẵn có nhằm chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 đang thực hiện bằng hình thức thủ công sang hình điện tử và được thực hiện trên môi trường mạng, đảm bảo hoạt động ổn định, thống nhất, an toàn thông tin mạng, cung cấp dịch vụ phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc và trao đổi văn bản điện tử của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức. Đảm bảo Hệ thống có khả năng đồng bộ, tích hợp chia sẻ dữ liệu với các hệ thống dùng chung của thành phố.

Theo đó, các nội dung Kế hoạch sẽ tập trung vào xây dựng 01 hệ thống phần mềm Cổng thông tin ISO điện tử cấp thành phố; 01 hệ thống lỗi phần mềm ISO điện tử cấp thành phố và hiệu chỉnh tương thích theo đặc thù của từng cơ quan, đơn vị; người dùng sử dụng chung một tài khoản cùng với hệ thống chính quyền điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức hiện có; Sử dụng hạ tầng công nghệ thông tin của Trung tâm dữ liệu thành phố do Sở Thông tin và Truyền thông quản lý. Sau khi Hệ thống ISO điện tử triển khai hoàn tất, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp nhận và đảm nhận vai trò quản trị hệ thống phần mềm ISO điện tử. Đồng thời, Trung tâm dữ liệu thành phố sẽ thực hiện nhiệm vụ đảm bảo cung cấp hạ tầng máy chủ, đường truyền mạng, an toàn thông tin, an ninh mạng cho hệ thống ISO điện tử vận hành ổn định.

Theo Kế hoạch được ban hành, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ được giao chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành trên địa bàn thành phố triển khai khảo sát, đánh giá hiện trạng hạ tầng, trang thiết bị hiện có tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố; các hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư tránh trùng lặp, lãng phí; đảm bảo khả năng tích hợp, đồng bộ, chia sẻ thông tin dữ liệu với hệ thống chính quyền điện tử của thành phố phù hợp với  và là đầu mối triển khai thực hiện Hệ thống phần mềm ISO điện tử tại các cơ quan hành chính trên địa bàn thành phố.

Song song đó, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ cũng đã tham mưu, xây dựng, ban hành và triển khai nhiều văn bản như: Kế hoạch số 105/KH-SKHCN ngày 20 tháng 01 năm 2022 về việc Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022; Kế hoạch thông tin, tuyên truyền CCHC số 106/KH-SKHCN ngày 20 tháng 01 năm 2022; …  và đồng thời, Sở cũng đưa ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cho giai đoạn 2021-2030:

(1). Kiểm soát chặt chẽ việc rà soát, cập nhật các thủ tục hành chính có sửa đổi, bổ sung được công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 kịp thời.

(2). Thường xuyên duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015, kịp thời cập nhật các quy trình ISO giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công.

(3). Tiếp tục nâng cao kỹ năng áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cán bộ, công chức thuộc các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Cần Thơ.

Ngoài ra, Sở Khoa học và Công nghệ cũng tiếp tục triển khai có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính trong bộ máy chính quyền thành phố.

ctngoc
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ