SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Văn bản pháp quy/ Tất cả văn bản
   
STT Trích yếu Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tải về
1 Ngày 19 tháng 6 năm 2017 Quốc hội đã ban hành Luật Chuyển giao công nghệ 07/2017/QH14 19/06/2017 Quốc hội
2 Ngày 15 tháng 5 năm 2018 chính phủ ban hành nghị định 76/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật chuyển giao công nghệ 76/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Chính phủ
3 Ngày 27/3/2009 Bộ KH&CN đã ban hành Thông tư 04/2009/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp 04/2009/TT-BKHCN 27/03/2009 Bộ KH&CN
4 Ngày 26/9/2009 Quốc hội đã ban hành Luật số 36/2009/QH12 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ 36/2009/QH12 29/06/2009 Quốc hội
5 Ngày 30/7/2010 Bộ KH&CN đã ban hành Thông tư 13/2010/TT-BKHCN Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/6/2009 và Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 13/2010/TT-BKHCN 30/07/2010 Bộ KH&CN
6 Ngày 21/9/2010 Chính phủ đã ban hành Nghị định 97/2010/NĐ-CP Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp 97/2010/NĐ-CP 21/09/2010 Chính phủ
7 Ngày 30/12/2010 Chính phủ ban hành Nghị định 119/2010/NĐ-CP Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ 119/2010/NĐ-CP 30/12/2010 Chính phủ
8 Ngày 31/12/2010 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 122/2010/NĐ-CP Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp 122/2010/NĐ-CP 31/12/2010 Chính phủ
9 Ngày 01/4/2011 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 44/2011/TT-BTC Hướng dẫn công tác chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực hải quan 44/2011/TT-BTC 04/01/2011 Bộ Tài chính
10 Ngày 02/6/2011 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 845/CT-TTg Về việc tăng cường công tác thực thi quyền sở hữu công nghiệp 845/CT-TTg 06/02/2011 Thủ tướng
11 Ngày 22/7/2011 Bộ KH&CN đã ban hành Thông tư số 18/2011/BKHCN-SHTT Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 31/7/2010 và Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009 18/2011/BKHCN-SHTT 22/07/2011 Bộ KH&CN
12 Ngày 27/12/2011 Bộ KH&CN đã ban hành Thông tư số 37/2011/TT-BKHCN Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp 37/2011/TT-BKHCN 27/12/2011 Bộ KH&CN
13 Ngày 13/02/2012 Bộ KH&CN đã ban hành Thông tư số 04/2012/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009 và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngầy 22/7/2011 04/2012/TT-BKHCN 13/02/2012 Bộ KH&CN
14 Ngày 2/3/2012 Chính phủ đã ban hành nghị định số 13/2012/NĐ-CP Ban hành Điều lệ Sáng kiến 13/2012/NĐ-CP 03/02/2012 Chính phủ
15 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 132/2008/NĐ-CP 31/12/2008 Chính phủ
16 Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa 09/2007/TT-BKHCN 04/06/2007 Bộ KH&CN
17 Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp 22/2009/TT-BTC 02/04/2009 Bộ Tài chính
18 Thông tư Hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp 01/2008/TT- BKHCN 25/02/2008 Bộ KH&CN
19 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp 106/2006/NĐ-CP 22/09/2006 Chính phủ
20 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ. 105/2006/NĐ-CP 22/09/2006 Chính phủ
21 Nghị định của Chính phủ về nhãn hàng hóa 89/2006/NĐ-CP 30/09/2006 Chính phủ
22 Luật Sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11 29/11/2005 Quốc hội
23 Hướng dẫn về việc thực hiện quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp quận, huyện 190 /HD-SKHCN 01/01/2010 Địa phương

Trang: 1 2 Sau
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ