SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Số hiệu văn bản/ Tất cả văn bản
   
STT Trích yếu Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tải về
1 Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ 18/2024/NĐ-CP 21/02/2024 2. Chính phủ
2 Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức xét chọn, tôn vinh Danh hiệu “Doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu” 2779/QĐ-BKHCN 13/10/2020 4. Bộ KH&CN
3 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 59-CTr/TU ngày 06 tháng 4 năm 2023 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Bộ Chính trị “về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới”. 155/KH-UBND 18/07/2023 6. Địa phương
4 Quy định mức chi nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố và cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước. 18/2023/QĐ-UBND 12/09/2023 6. Địa phương
5 Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố sử dụng ngân sách nhà nước. 06/2019/QĐ-UBND 11/03/2019 6. Địa phương
6 Ban hành quy định quản lý chuyển giao công nghệ và thẩm định công nghệ dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 30/2022/QĐ-UBND 04/10/2022 6. Địa phương
7 Ban hành Chương trình hành động cùa Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. 189/NQ-CP 16/11/2023 2. Chính phủ
8 Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 03/2022/NQ-HĐND 08/07/2022 6. Địa phương
9 Quy định mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa đến năm 2030 trên địa bàn TPCT. 04/2022/NQ-HĐND 08/07/2022 6. Địa phương
10 Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến 12/2020/NQ-HĐND 04/12/2020 6. Địa phương
11 Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2025 11/2020/NQ-HĐND 04/12/2020 6. Địa phương
12 Ngày 19 tháng 6 năm 2017 Quốc hội đã ban hành Luật Chuyển giao công nghệ 07/2017/QH14 19/06/2017 1. Quốc hội
13 Ngày 15 tháng 5 năm 2018 chính phủ ban hành nghị định 76/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật chuyển giao công nghệ 76/2018/NĐ-CP 15/05/2018 2. Chính phủ
14 Ngày 02/6/2011 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 845/CT-TTg Về việc tăng cường công tác thực thi quyền sở hữu công nghiệp 845/CT-TTg 06/02/2011 3. Thủ tướng
15 Ngày 13/02/2012 Bộ KH&CN đã ban hành Thông tư số 04/2012/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009 và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngầy 22/7/2011 04/2012/TT-BKHCN 13/02/2012 4. Bộ KH&CN
16 Ngày 2/3/2012 Chính phủ đã ban hành nghị định số 13/2012/NĐ-CP Ban hành Điều lệ Sáng kiến 13/2012/NĐ-CP 03/02/2012 2. Chính phủ
17 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 132/2008/NĐ-CP 31/12/2008 2. Chính phủ
18 Thông tư Hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp 01/2008/TT- BKHCN 25/02/2008 4. Bộ KH&CN
19 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ. 105/2006/NĐ-CP 22/09/2006 2. Chính phủ

Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài