SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Tin tiếp theo
06/04/2022 16:12
Nhằm xây dựng và triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ, thiết bị trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2030 (gọi tắt là Chương trình), đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới công nghệ, thiết bị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về năng suất, chất lượng, hiệu quả trong hoạt động sản xuất; thúc đẩy việc tăng cường hàm lượng KH&CN trong các sản phẩm chủ lực của thành phố. Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến Sở ban, ngành, UBND quận, huyện, các Viện Trường, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tham gia đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cần ưu tiên triển khai thực hiện đến năm 2030 dưới hình thức dự án như sau:
18/10/2021 10:08
Thông báo Về việc ban hành trình tự, nội dung làm việc của các Hội đồng tư vấn và biểu mẫu thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố sử dụng ngân sách nhà nước
31/05/2021 09:29
Để phục vụ công tác chuyển giao tiến bộ khoa học và kỹ thuật đến người dân, xây dựng và nhân rộng các mô hình khoa học và công nghệ đạt hiệu quả, thúc đẩy khoa học và công nghệ quận phát triển. Phòng Kinh tế quận Thốt Nốt trân trọng thông báo đến các đơn vị một số nội dung như sau:
25/02/2021 16:15
Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, nhà khoa học và doanh nghiệp đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp thành phố thực hiện năm 2022 và những năm tiếp theo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ.
06/02/2020 14:16
Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, nhà khoa học và doanh nghiệp đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2021 để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ.
20/02/2019 10:19
Gia hạn nhận hồ sơ tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài khoa học công nghệ cấp thành phố năm 2019
18/02/2019 08:22
Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2020
05/09/2018 15:53
Ngày 04 tháng 9 năm 2018 Bộ KH&CN đã ban hành Quyết định số: 2546/QĐ-BKHCN Ban hành Thể lệ xét, tôn vinh doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu
20/08/2018 09:38
Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình 2075.
09/03/2018 10:10
Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, nhà khoa học, và doanh nghiệp đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2019 để phục vụ phát triển kinh tế – xã hội thành phố Cần Thơ.
22/02/2018 14:28
Căn cứ Công văn số 4391/BKHCN-ĐP ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2019
31/10/2017 22:55
Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Thành ủy thành phố Cần Thơ về phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ.
04/08/2016 15:09
Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo quý cơ quan, doanh nghiệp đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn và miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2017 gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để tuyển chọn, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét gửi Bộ Khoa học và Công nghệ.
08/03/2016 14:40
Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, nhà khoa học và doanh nghiệp đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2017 để phục vụ phát triển kinh tế – xã hội thành phố Cần Thơ.
10/03/2015 07:52
Biểu mẫu đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2016
Trang: 1 2 Sau
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài