SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Tin tiếp theo
30/11/2022 14:27
Việc triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ, thiết bị thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp và các hợp tác xã nâng cao trình độ công nghệ, hướng tới ứng dụng công nghệ cao, công nghệ của công nghiệp 4.0, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về năng suất, chất lượng, hiệu quả trong hoạt động sản xuất; thúc đẩy việc tăng cường hàm lượng KH&CN trong các sản phẩm chủ lực của thành phố, tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm trong hội nhập kinh tế quốc tế. Các nội dung hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cụ thể như sau:
30/09/2022 08:27
Sở Khoa học và Công nghệ kính mời các tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện và năng lực tham gia đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2023 như sau:
29/09/2022 11:00
Sở Khoa học và Công nghệ kính mời các tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện và năng lực tham gia đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2023 (Danh mục các nhiệm vụ khoa học công nghệ tuyển chọn thực hiện năm 2023 đính kèm).
26/09/2022 08:32
Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BKHCN ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.
17/08/2022 08:03
Việc triển khai Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ sẽ góp phần hỗ trợ kịp thời cho các tổ chức, cá nhân nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ, bảo hộ, khai thác, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ, nâng cao khả năng cạnh tranh đối với các sản phẩm, dịch vụ của thành phố ở trong và ngoài nước.
14/07/2022 15:47
Cục Sở hữu trí tuệ dự kiến tổ chức Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp (SHCN) năm 2022 cho các cá nhân có nhu cầu được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện SHCN theo quy định tại Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về SHCN, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011, Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/02/2013 và Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 (sau đây gọi là Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN) với thông tin cụ thể như sau:
17/06/2022 09:31
Nhằm tăng cường hợp tác phát triển ứng dụng công nghệ bức xạ trong lĩnh vực nông nghiệp thành phố Cần Thơ, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Hạt nhân thành phố Hồ Chí Minh – Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Viện Nghiên cứu Khoa học và Cơ bản – Đại học Duy Tân tổ chức Hội thảo Ứng dụng năng lượng nguyên tử trong xử lý và bảo quản nông sản, thủy sản xuất khẩu tại thành phố Cần Thơ.
19/05/2022 09:19
Việc triển khai Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ sẽ góp phần hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp, Viện, Trường và các tổ chức, cá nhân nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ, bảo hộ, khai thác, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ, nâng cao khả năng cạnh tranh đối với các sản phẩm, dịch vụ của thành phố ở trong và ngoài nước.
13/05/2022 11:04
Việc triển khai Chương trình phát triển tài sản trí tuệ sẽ góp phần hỗ trợ kịp thời cho các tổ chức, cá nhân nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ, bảo hộ, khai thác, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ, nâng cao khả năng cạnh tranh đối với các sản phẩm, dịch vụ của thành phố ở trong và ngoài nước.
04/05/2022 15:08
Phát động Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2, năm 2022.
21/04/2022 15:51
Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ trân trọng thông báo về việc đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2023.
06/04/2022 16:12
Nhằm xây dựng và triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ, thiết bị trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2030 (gọi tắt là Chương trình), đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới công nghệ, thiết bị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về năng suất, chất lượng, hiệu quả trong hoạt động sản xuất; thúc đẩy việc tăng cường hàm lượng KH&CN trong các sản phẩm chủ lực của thành phố. Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến Sở ban, ngành, UBND quận, huyện, các Viện Trường, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tham gia đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cần ưu tiên triển khai thực hiện đến năm 2030 dưới hình thức dự án như sau:
25/02/2022 10:23
Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, nhà khoa học và doanh nghiệp đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố thực hiện năm 2023 và những năm tiếp theo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ.
15/03/2022 10:02
Để hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, xã hội về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, UBND thành phố Cần Thơ ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch "Giờ trái đất năm 2022".
21/02/2022 14:19
Sở Khoa học và Công nghệ kính mời các tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện và năng lực tham gia đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2022 (Danh mục các nhiệm vụ khoa học công nghệ tuyển chọn thực hiện năm 2022 đính kèm).
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Sau
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ