SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ, thiết bị, nâng cao năng suất chất lượng và sở hữu trí tuệ TP. Cần Thơ đến năm 2030

[26/10/2023 17:17]

Nhằm khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp và các hợp tác xã nâng cao trình độ công nghệ, hướng tới ứng dụng công nghệ cao, công nghệ của công nghiệp 4.0, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về năng suất, chất lượng, hiệu quả trong hoạt động sản xuất; thúc đẩy việc tăng cường hàm lượng KH&CN trong các sản phẩm chủ lực của thành phố, tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm trong hội nhập kinh tế quốc tế. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 3187/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2022 phê duyệt Chương trình Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ, thiết bị thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

1. Đối tượng hỗ trợ: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ chức khoa học và công nghệ, tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ (viết tắt là tổ chức)

2. Nội dung hỗ trợ: hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ KH&CN (dự án)

a) - Nhiệm vụ xây dựng và triển khai các hoạt động nâng cao năng lực công nghệ, gồm các đề tài, dự án: Đào tạo và hỗ trợ đào tạo về quản lý công nghệ, quản trị công nghệ và cập nhật công nghệ mới cho doanh nghiệp, cho các cơ sở có chức năng đào tạo; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và đội ngũ kỹ thuật viên trong doanh nghiệp.

b) Nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng, làm chủ công nghệ tiên tiến trong sản xuất các sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm, có tính cạnh tranh cao trên thị trường, gồm các đề tài, dự án: Nghiên cứu, ứng dụng và hình thành chuỗi giá trị sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm dựa vào công nghệ mới, công nghệ tiên tiến; hỗ trợ doanh nghiệp khai thác cơ sở dữ liệu về sở hữu công nghiệp; thúc đẩy hoạt động hợp tác giữa doanh nghiệp với cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN để triển khai các dự án đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển hạ tầng phục vụ nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và đổi mới công nghệ; triển khai ứng dụng các mô hình quản trị, sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp theo hướng sản xuất thông minh trong sản xuất các sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm.

Nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ, gồm các đề tài, dự án: tiếp nhận, chuyển giao, nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm, ứng dụng công nghệ mới, công nghệ tiên tiến; sản xuất sản phẩm mới và thay đổi quy trình công nghệ để tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm của thành phố; xây dựng hệ thống thông tin quản lý nguồn lực doanh nghiệp, ứng dụng chuyển đổi số, khai thác dữ liệu công nghệ và chuyên gia công nghệ.

Nhiệm vụ khác triển khai định kỳ nhằm hỗ trợ phát triển đổi mới công nghệ như: đánh giá hiện trạng, trình độ và năng lực công nghệ trong các ngành, lĩnh vực; xây dựng, thu thập, cập nhật cơ sở dữ liệu về công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, nhu cầu công nghệ, chuyên gia công nghệ; hình thành các mô hình ứng dụng khoa học và kỹ thuật, chuyển giao công nghệ tiêu biểu; tổ chức các hoạt động thông tin, truyền thông về ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ; tôn vinh, khen thưởng các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động sáng tạo, đổi mới công nghệ mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội.

Danh mục nhiệm vụ ưu tiên thực hiện: xem tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 3187/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2022 phê duyệt Chương trình Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ, thiết bị thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

3. Hồ sơ đăng ký: Phiếu đề xuất thực hiện dự án theo mẫu

4. Thời hạn đăng ký: liên tục trong năm, kết thúc tháng 9/2025.

5. Thông tin chi tiết liên hệ: Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ - Phòng Phát triển công nghệ và Đổi mới sáng tạo. Địa chỉ: Số 02 Lý Thường Kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. ĐT: 0292 3819 308 (gặp Hoàng Dũng). Website: http://sokhcn.cantho.gov.vn/ Email: sokhcn@cantho.gov.vn

Đính kèm: Quyết định số 3187/QĐ-UBND ngày 26/8/2022; Phiếu đề xuất thực hiện dự án

B. CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 và Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định từ mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ (viết tắt là Chương trình năng suất chất lượng).

Với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chủ lực của thành phố. Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ có nhu cầu đăng ký tham gia Chương trình năng suất chất lượng, cụ thể như sau:  

1. Nội dung hỗ trợ gồm: Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng: ISO 9001, 14000, 22000, 50001; ISO/IEC 17025, BRC, GMP, HACCP, HALAL, 5S, Kaizen,… các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng đặc thù của ngành, lĩnh vực, tiêu chuẩn về hệ thống quản lý mới được công bố; Hỗ trợ áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (G.A.P), thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ, năng suất xanh; áp dụng tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh.

2. Hồ sơ gồm: Phiếu đăng ký tham gia Chương trình (theo mẫu); Giấy đăng ký kinh doanh (bản sao y).

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: liên tục đến kết thúc năm 2030.

4. Hình thức hỗ trợ: thực hiện dưới hình thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ (được hỗ trợ kinh phí theo hợp đồng).

5. Thông tin chi tiết liên hệ: Sở Khoa học và Công nghệ - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Địa chỉ: số 02 Lý Thường Kiệt, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Điện thoại: 0292. 3813164 - 0974307447 (gặp Hoàng Hồ). Email: nhho@cantho.gov.vntdccantho@cantho.gov.vn. Website: http://sokhcn.cantho.gov.vn

(Đính kèm: Quyết định số 1322/QĐ-TTgNghị quyết số 04/2022/NQ-HĐNDmẫu Phiếu đăng ký tham gia Chương trình.)

C. HỖ TRỢ VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Nhằm góp phần hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp, viện, trường và các tổ chức, cá nhân nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ, bảo hộ, khai thác, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ, nâng cao khả năng cạnh tranh đối với các sản phẩm, dịch vụ của thành phố ở trong và ngoài nước, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 3032/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ đến năm 2030.

1. Hỗ trợ chi phí đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ

1.1 Đối tượng hỗ trợ: Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

1.2 Nội dung hỗ trợ

a) Hỗ trợ trong nước: 30 triệu đồng/đơn đăng ký bảo hộ đối với sáng chế và giống cây trồng mới; 15 triệu đồng/văn bằng bảo hộ đối với kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu.

b) Hỗ trợ ngoài nước: 60 triệu đồng/đơn đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới.

1.3 Hồ sơ đăng ký: Phiếu đề nghị (theo mẫu); Bản sao y Quyết định chấp nhận đơn hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoặc Bằng độc quyền; Bản sao y Giấy chứng nhận Bản sao y Giấy phép đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức); Bản sao y Căn cước công dân (đối với cá nhân).

1.4 Thời điểm xem xét hỗ trợ: tính từ ngày 18 tháng 7 năm 2022

1.5 Thời gian xét hỗ trợ chi phí đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ: hàng quý

2. Hỗ trợ triển khai nội dung thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ đến năm 2030 thông qua thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (dự án), bao gồm:

2.1 Đối tượng hỗ trợ: Cơ quan quản lý, hội, viện, trường, doanh nghiệp, tổ chức.

2.2 Nội dung hỗ trợ

Triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ khác do doanh nghiệp, tổ chức đề xuất

a) Tăng cường các hoạt động tạo ra tài sản trí tuệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ;

b) Thúc đẩy đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước; Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ;

c) Thúc đẩy và tăng cường hiệu quả thực thi và chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; 

d) Phát triển, nâng cao năng lực các tổ chức trung gian và chủ thể quyền sở hữu trí tuệ;

đ) Hình thành, tạo dựng văn hóa sở hữu trí tuệ trong xã hội.

Danh mục nhiệm vụ ưu tiên thực hiện: xem tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 3032/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ đến năm 2030.

2.3. Hồ sơ đăng ký: Phiếu đề xuất nhiệm vụ theo mẫu

2.4. Thời hạn đăng ký: trước ngày 30 tháng 11 năm 2030

2.5 Thời gian xét hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ: 02 đợt vào tháng 06 và tháng 12 hàng năm

Thông tin chi tiết, liên hệ: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ - Phòng Quản lý Chuyên ngành. Địa chỉ: Số 02 Lý Thường Kiệt, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Website: http://sokhcn.cantho.gov.vn/. ĐT: 0292 3829 632 (gặp Thanh Điệp hoặc Hồng Ngọc). Email: thanhdiep@cantho.gov.vn

Đính kèm: Quyết định số 3032/QĐ-UBND ngày 01/11/2021; Nghị quyết sô 03/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022; Phiếu đề nghị hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ; Phiếu đề xuất nhiệm vụ.

Sở KH&CN TP. Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ