SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Quản lý chất lượng máy, thiết bị có khả năng gây mất an toàn

[23/10/2023 09:33]

Bộ NN&PTNT đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định về quản lý chất lượng máy, thiết bị có khả năng gây mất an toàn (máy, thiết bị nhóm 2) thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ NN&PTNT.

Dự thảo quy định về nội dung quản lý, đánh giá, kiểm tra chất lượng máy, thiết bị nhóm 2; quản lý chất lượng thiết bị không đáp ứng quy định, nhập khẩu đã qua sử dụng; trình tự, thủ tục công bố hợp quy; điều kiện, hồ sơ đăng ký chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu thiết bị nhóm 2; các tổ chức đánh giá sự phù hợp.

Về phạm vi điều chỉnh, Thông tư này quy định về quản lý chất lượng đối với máy, thiết bị trong sản xuất và nhập khẩu có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ NN&PTNT.

Về đối tượng áp dụng là các cơ quan quản lý nhà nước về máy, thiết bị nhóm 2, các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu máy, thiết bị nhóm 2, các tổ chức đánh giá sự phù hợp đủ điều kiện và có nhu cầu tham gia hoạt động đánh giá sự phù hợp về chất lượng máy, thiết bị nhóm 2.

Theo Thông tư, máy, thiết bị nhóm 2 là máy, thiết bị trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường. Chất lượng máy, thiết bị nhóm 2 là mức độ của các đặc tính của máy, thiết bị đáp ứng yêu cầu trong tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.


 Ảnh minh họa

Bộ NN&PTNT cũng nêu rõ, đối tượng của công bố hợp quy là máy, thiết bị nhóm 2 đã được quy định trong QCVN do Bộ NN&PTNT ban hành. Việc công bố hợp quy trên cơ sở kết quả chứng nhận của tổ chức đánh giá sự phù hợp được Bộ NN&PTNT chỉ định. Việc thử nghiệm phục vụ công bố hợp quy được thực hiện tại tổ chức thử nghiệm được chỉ định.

Trường hợp sử dụng kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức nước ngoài, tổ chức đó phải được thừa nhận theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc được cơ quan quản lý nhà nước có thẳm quyền chỉ định. Trình tự, thủ tục công bố hợp quy thực hiện theo quy định tại Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15 Thông tư số 28/2012/TT-I BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, "công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; khoản 2, khoản 3, khoản 4, Điều 1 Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN.

Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu máy và thiết bị nhóm 2 phải đăng ký công bố hợp quy tại Sở NN&PTNT địa phương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh.

https://vietq.vn (nttvy)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ