SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Tin tiếp theo
19/11/2020 09:09
Ngày đăng 19/11/2020
19/11/2020 09:16
Ngày đăng 19/11/2020
23/10/2020 10:09
Thông tư Số 04/2020/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN.
26/08/2020 21:59
Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
26/08/2020 22:55
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
08/06/2020 09:09
Thông báo số 595/TB-SKHCN ngày 02/6/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc công khai thông tin của Bộ phận Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ
27/08/2020 14:31
Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
27/08/2020 14:40
Thông báo số 262/TB-SKHCN ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc triển khai tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
27/08/2020 14:56
Quyết định số 109/QĐ-SKHCN ngày 29/4/2020 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ
27/08/2020 15:00
Thông báo số 761/TB-SKHCN ngày 07/7/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ
27/08/2020 15:04
Thông báo số 937/TB-SKHCN ngày 19/08/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc áp dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ
14/08/2020 09:59
Sở Khoa học và Công nghệ kính mời các tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện và năng lực tham gia đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2021 (Danh mục các nhiệm vụ khoa học công nghệ tuyển chọn thực hiện năm 2021 đính kèm).
10/06/2020 10:45
Căn cứ Quyết định số 1812/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt danh mục và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp thành phố năm 2020.
26/05/2020 15:19
Thực hiện Công văn số 1638/VPUB-KSTTHC ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về việc đẩy mạnh triển khai và tăng cường hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dung dịch vụ công trực tuyến.
17/04/2020 10:03
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân về việc tạm thời ngưng tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả”
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ