SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

[04/09/2013 10:19]

Ngày 12/7/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 15/2003/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 12/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/8/2013.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 12/2010/TT- BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mộ hóa lỏng như sau:

“2. LPG nhập khẩu phải được đánh giá sự phù hợp với các quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí dầu mỏ hóa lỏng (sau đây viết tắt là QCVN 8:2012/BKHCN), kiểm tra nhà nước về chất lượng theo quy định tại Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ trước khi làm thủ tục thông quan. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng đầy đủ và hợp lệ, cơ quan kiểm tra ra Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu gửi người nhập khẩu để làm thủ tục hải quan cho lô hàng.

a) Trường hợp không tham gia ký kết thỏa thuận thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp về LPG với các tổ chức đánh giá sự phù họp nước ngoài, tổ chức đánh giá sự phù họp được chỉ định thực hiện đánh giá sự phù họp đối với LPG nhập khẩu theo quy định tại QCVN 8:2012/BKHCN?

b) Trường hợp tham gia ký kết và thực hiện thỏa thuận thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp về LPG với các tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài, tố chức đánh giá sự phù họp được chỉ định được phép sử dụng kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức nước ngoài đã tham gia ký kết thỏa thuận thừa nhận đế cấp chứng chỉ chất lượng cho LPG nhập khẩu và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá sự phù hợp của mình, đồng thời phải lấy mẫu từng lô LPG nhập khẩu trước khi hoàn tất việc bơm LPG lên bồn chứa và thử nghiệm chất lượng đối với tất cả các chỉ tiêu kỹ thuật quy định tại QCVN 08:2012/BKHCN.

Việc thử nghiệm LPG phải được thực hiện tại các tổ chức thử nghiệm được chỉ định.

-  Nếu kết quả thử nghiệm mẫu của lô LPG nhập khẩu phù hợp với QCVN 08:2012/BKHCN, tố chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định được phép tiếp tục thực hiện thỏa thuận thừa nhận đã ký kết theo quy định.

- Nếu kết quả thử nghiệm mẫu của lô LPG nhập khẩu không phù hợp với QCVN 08:2012/BKHCN:

+ Thương nhân có trách nhiệm tạm dừng nhập khẩu cho đến khi hoàn thành việc xử lý lô LPG nhập khẩu không phù hợp, đồng thời dừng lưu thông, truy xuất nguồn gốc, thu hồi lô LPG không phù hợp (bao gồm LPG không phù hợp bị pha lẫn LPG khác) đã lưu thông trên thị trường, thực hiện các hành động khắc phục đối với lô LPG không phù họp và báo cáo cơ quan kiểm tra về chất lượng LPG để xem xét, xử lý theo các quy định hiện hành.

+ Tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định phải tạm dừng việc thực hiện thỏa thuận thừa nhận và thực hiện đánh giá sự phù hợp đối với các lô LPG nhập khẩu kế tiếp theo quy định tại Điểm a Khoản này.

Sau hai (02) lô LPG nhập khẩu kế tiếp có kết quả đánh giá sự phù họp đáp ứng quy định tại QCVN 8:2012/BKHCN, tổ chức đánh giá sự phù hợp được phép tiếp tục thực hiện thỏa thuận thừa nhận sau khi có văn bản chấp thuận của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.”

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1.Tổng cục Tiêu chuẩn Đò lường Chất lượng có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này.

2. Các cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa, thương nhân kinh doanh LPG, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1.  Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 8 năm 2013.

2. Trường hợp có yêu cầu về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh LPG khác với quy định tại Thông tư này thì thực hiện theo quy định của Thông tư này.

c) Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh, đề nghị các cơ quan, tố chức, cá nhân phản ánh kịp thời bằng văn bản về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) để xem xét,quyết định./.

Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài