Hôm nay, Chủ nhật 22-10-2017

Tìm kiếm
 
                                       Văn phòng Sở

(Gồm các bộ phận : Tổ chức - quản trị - hành chính)

 

- Chức năng, nhiệm vụ:

Chức năng: Chịu trách nhiệm trước Bam Giám đốc (BGĐ) Sở về công tác quản lý tổ chức, cán bộ công chức, viên chức của toàn Sở trên cơ sở các quy định của Nhà nước, của thành phố và của Sở; quản lý và phối hợp điều hành thực hiện các công tác tổ chức, hành chính, quản trị đối với các hoạt động của Sở.

Nhiệm vụ: Giúp BGĐ Sở thực hiện các nhiệm vụ:

Về công tác tổ chức - quản trị: Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ công chức, viên chức của toàn Sở trên cơ sở các quy định phân công, phân cấp của UBND thành phố; tham mưu cho BGĐ Sở trong việc thực hiện các công tác tổ chức như: tổ chức bộ máy, biên chế, hợp đồng, thi đua, khen thưởng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, kỷ luật, lương bổng, đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức bảo vệ an ninh nội bộ và các công tác khác thuộc về tổ chức của Sở.

Tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về sử dụng, trọng dụng cán bộ khoa học và công nghệ; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng hàng năm cho cán bộ quản lý khoa học và công nghệ của địa phương.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố.

Dự thảo quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với trưởng, phó các tổ chức thuộc Sở; quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh lãnh đạo, quản lý về lĩnh vực khoa học và công nghệ của Phòng Kinh tế hoặc Phòng Công Thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

Về công tác hành chính: Quản lý và điều hành thực hiện các công tác chuyên môn thuộc lĩnh vực hành chính của đơn vị; kiểm tra thể thức và thủ tục trong việc ban hành các văn bản của Sở; tổ chức, quản lý công tác văn thư và lưu trữ hồ sơ của Sở theo quy định của Nhà nước.

Quản lý việc cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy đăng ký trong phạm vi quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật, sự phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của UBND thành phố.

Tổ chức thực hiện việc đăng ký và kiểm tra hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ; chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chuyển đổi các tổ chức khoa học và công nghệ công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, việc thành lập và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Thực hiện công tác quản lý, theo dõi hoạt động của các Hội và Tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực KHCN trên địa bàn thành phố theo quy định.

Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

Thực hiện hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các công tác khác khi có yêu cầu của BGĐ Sở.

- Biên chế: 06      

- Bố trí chức danh:

Chánh Văn phòng: Lãnh đạo chung về công tác Văn phòng, phụ trách chuyên sâu quản lý công tác tổ chức - quản trị của Sở.

01 Phó Chánh Văn phòng: Giúp việc cho Chánh Văn phòng trong quản lý các công tác về tổ chức- quản trị- hành chính, phụ trách chuyên sâu công tác hành chính của Sở và quan hệ đối ngoại.

01 Chuyên viên: Phụ trách công tác quản lý tổ chức: thực hiện các thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, kỷ luật, lương bổng, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua khen thưởng…

01 Chuyên viên: Phụ trách công tác quản trị nội bộ, quan hệ hợp tác trong và ngoài nước. Theo dõi hoạt động của các Hội và Tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực KHCN trên địa bàn thành phố theo quy định.

01 Chuyên viên: Phụ trách, thực hiện các công tác chuyên môn thuộc lĩnh vực hành chính của đơn vị. Thực hiện thủ tục xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký và kiểm tra hoạt động đối với các tổ chức khoa học và công nghệ, phối hợp với các bộ phận chuyên môn tiếp nhận các hồ sơ, thủ tục hành chính thuộc ngành quản lý cho các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức nghiên cứu và phát triển thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố.

01 Nhân viên văn thư, lưu trữ.

01 tài xế, 01 bảo vệ, 01 tạp vụ (Hợp đồng theo Nghị định 68, không nằm trong số biên chế được giao).

Bản quyền © 2010 thuộc về Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02 Lý Thường Kiệt, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471, Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám Đốc Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ