Hôm nay, Chủ nhật 22-10-2017

Tìm kiếm
 

Phòng Quản lý Công nghệ

 

- Chức năng, nhiệm vụ:

+ Chức năng: Tham mưu, giúp BGĐ Sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các hoạt động công nghệ trên địa bàn thành phố.

+ Nhiệm vụ: Hướng dẫn, quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ trên địa bàn, bao gồm: chuyển giao công nghệ và đánh giá, định giá, giám định công nghệ, hướng dẫn môi giới và tư vấn chuyển giao công nghệ; thẩm định công nghệ các dự án đầu tư và thẩm định nội dung khoa học và công nghệ các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo thẩm quyền.

Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đổi mới công nghệ, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và các hoạt động khác áp dụng vào sản xuất, kinh doanh.

Tham mưu, đề xuất, soạn thảo đề nghị UBND thành phố ban hành các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường công nghệ, sử dụng hiệu quả tiềm lực và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ.

Thực hiện các công tác khác theo chỉ đạo của BGĐ Sở.

- Biên chế : 04     

- Bố trí chức danh :

+ Trưởng phòng: Lãnh đạo chung về công tác quản lý công nghệ, phụ trách lĩnh vực đề xuất cho UBND thành phố ban hành các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường công nghệ, sử dụng hiệu quả tiềm lực và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ.

+ 01 Phó Trưởng phòng: Giúp việc cho Trưởng phòng; quản lý, thực hiện các nhiệm vụ ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đổi mới công nghệ, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và các hoạt động khác áp dụng vào sản xuất, kinh doanh.

+ 01 Chuyên viên: Phụ trách, thực hiện các công tác hướng dẫn, quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ trên địa bàn; thẩm định công nghệ các dự án đầu tư và thẩm định nội dung khoa học và công nghệ các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo thẩm quyền.

+ 01 Chuyên viên: Thực hiện công tác thống kê định kỳ, đột xuất các nhiệm vụ được giao theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ và chỉ đạo của Giám đốc Sở. Thực hiện công tác báo cáo, xây dựng kế hoạch hoạt động của phòng.

Bản quyền © 2010 thuộc về Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02 Lý Thường Kiệt, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471, Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám Đốc Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ