Hôm nay, Chủ nhật 22-10-2017

Tìm kiếm
 

 

Phòng Quản lý khoa học và Công nghệ cơ sở

 

- Chức năng, nhiệm vụ:

+ Chức năng: Tham mưu, giúp BGĐ Sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý khoa học và công nghệ các quận, huyện thuộc thành phố theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ KHCN.

+ Nhiệm vụ: Thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách, chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ cho cấp huyện.

Hướng dẫn các huyện các vấn đề về: xây dựng trình UBND huyện ban hành các quyết định, chỉ thị cho lĩnh vực khoa học công nghệ của địa phương; xây dựng kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cho lĩnh vực khoa học và công nghệ cấp huyện; thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ theo quy định tại Luật Khoa học và công nghệ, hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, thống kê về khoa học và công nghệ tại địa phương.

Phối hợp với các huyện lựa chọn các tiến bộ khoa học và công nghệ, các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các sáng chế, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để áp dụng tại địa phương.

Theo dõi và kiểm tra việc tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch về lĩnh vực khoa học và công nghệ của các huyện.

Phối hợp với các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đề xuất, tổ chức thực hiện, kiểm tra các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp vùng ĐBSCL.

Thực hiện các công tác khác theo chỉ đạo của BGĐ Sở.

- Biên chế: 03

- Bố trí chức danh:

+ 01 Trưởng phòng: Lãnh đạo, điều hành chung công tác quản lý khoa học và công nghệ cơ sở; phụ trách hướng dẫn, phối hợp với các quận, huyện xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ; hướng dẫn các quận, huyện xây dựng trình UBND huyện ban hành các quyết định, chỉ thị cho lĩnh vực khoa học công nghệ của địa phương.

+ 01 Phó Trưởng phòng: Giúp việc cho trưởng phòng, phụ trách hướng dẫn các quận, huyện các vấn đề về: xây dựng nhiệm vụ khoa học và công nghệ dài hạn, 05 năm và hàng năm.

+ 01 Chuyên viên: Phụ trách hỗ trợ các quận, huyện việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các chuyên ngành khác như: tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng, thanh kiểm tra lãnh vực khoa học và công nghệ cấp cơ sở, phát triển phong trào khoa học và công nghệ của các quận, huyện.

Bản quyền © 2010 thuộc về Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02 Lý Thường Kiệt, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471, Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám Đốc Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ