Hôm nay, Chủ nhật 22-10-2017

Tìm kiếm
 

 

Chi cục Tiêu chuẩn- Đo lường- Chất lượng

 

 

  Là đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

- Tổ chức bộ máy:

- Ban Lãnh đạo Chi cục

- Phòng Tổ chức- Hành chính- Tổng hợp

- Phòng Quản lý Đo lường

- Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và Chất lượng

- Văn phòng TBT (Văn phòng Thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại)

- Chức năng, nhiệm vụ:

+ Chức năng: Giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại địa phương theo quy định của pháp luật.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Sở Khoa học và Công nghệ, chịu sự hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

+ Nhiệm vụ: Tổ chức việc xây dựng và tham gia xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương. Tổ chức phổ biến áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật địa phương, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài; hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Tổ chức, quản lý, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện việc công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình và môi trường theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn của tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa phương; tiếp nhận bản công bố hợp quy trong lĩnh vực được phân công và tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Khoa học và Công nghệ về hoạt động công bố hợp chuẩn, hợp quy trên địa bàn;

Thực hiện nhiệm vụ thông báo và hỏi đáp về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và hàng rào kỹ thuật trong thương mại trên địa bàn;

Tổ chức mạng lưới kiểm định, hiệu chuẩn về đo lường đáp ứng yêu cầu của địa phương; thực hiện việc kiểm định, hiệu chuẩn về đo lường trong các lĩnh vực và phạm vi được công nhận;

Tổ chức thực hiện việc kiểm tra phép đo, hàng đóng gói sẵn theo định lượng; thực hiện các biện pháp để các tổ chức, cá nhân có thể kiểm tra phép đo, phương pháp đo;

Tổ chức thực hiện việc thử nghiệm phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn;

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện kiểm tra về nhãn hàng hóa, chất lượng sản phẩm hàng hoá lưu thông trên địa bàn, hàng hoá xuất khẩu, hàng hoá nhập khẩu theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Biên chế hiện có: 12     

- Bố trí chức danh :

Ban Lãnh đạo Chi cục: 02 biên chế

+ Chi cục Trưởng: Lãnh đạo chung và chịu trách nhiệm trước BGĐ Sở công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn- đo lường và chất lượng trên địa bàn thành phố.

+ 01 Phó Chi cục Trưởng: Giúp việc cho Chi cục trưởng trong công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn - đo lường và chất lượng.

Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp: 03 biên chế

+ Trưởng phòng: Quản lý chung các công tác của phòng.

+ 01 Phó Trưởng phòng: Phụ trách công tác báo cáo, công tác văn thư kiêm thủ quỹ.

+ 01 Chuyên viên : Phụ trách công tác kế toán, tài chính.

+ 01 Nhân viên lái xe + 01 nhân viên tạp vụ (Hợp đồng theo Nghị định 68, không nằm trong số biên chế được giao).

Phòng Quản lý Đo lường: 03 biên chế

+ Trưởng phòng: Quản lý chung về công tác đo lường.

+ 01 Chuyên viên: Phụ trách quản lý các phương tiện đo.

+ 01 Chuyên viên: Phụ trách quản lý về hàng đóng gói sẵn.

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng: 03 biên chế

+ Trưởng phòng: Quản lý chung về công tác quản lý tiêu chuẩn chất lượng.

+ 01 Chuyên viên: Phụ trách về tiêu chuẩn, quy chuẩn; quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa về mũ bảo hiểm.

+ 01 Chuyên viên: Phụ trách công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa  thuộc lĩnh vực điện - điện tử; đồ chơi trẻ em.

Văn phòng TBT: 01 biên chế

+ 01 Chuyên viên: Phụ trách công tác thông báo, hỏi - đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại.

Bản quyền © 2010 thuộc về Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02 Lý Thường Kiệt, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471, Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám Đốc Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ