SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Bản tin hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) tháng 05
Thông tin cảnh báo từ các nước thành viên WTO.

Ô tô

Ngày 05/4/2019, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Thông tư Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô thuộc đối tượng của Nghị định 116/2017/NĐ-CP. Dự thảo  Thông  tư  này quy định việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô sản xuất, lắp ráp thuộc đối tượng của Nghị định số 116/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô (sau đây gọi tắt là Nghị định 116). Dự thảo Thông tư này không điều chỉnh đối với các ô tô được sản xuất, lắp ráp theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 của Nghị định 116.

Dự thảo Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, doanh nghiệp sản xuất hoặc nhập khẩu linh kiện ô tô và các tổ chức, cơ quan liên quan đến việc quản lý, kiểm tra, thử nghiệm ô tô và linh kiện ô tô. Thời gian dự kiến thông qua vào Quý 3 năm 2019. Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo chất lượng. Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 4 năm 2019. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ban hành. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/VNM/19_1959_00_x.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/140

Hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 25/3/2019, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Thông tư Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Dự thảoThông tư này quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Dự thảo Thông tư này gồm các điều sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

2. Đối tượng áp dụng

3. Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2

4. Nguyên tắc quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2

5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Phụ lục 1: Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy

Phụ lục 2: Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy

Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức khoẻ và sự an toàn của con người. Thời gian dự kiến thông qua vào ngày 25/5/2019. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào ngày 01/7/2019. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào ngày 24/5/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

http://www.mic.gov.vn/Upload_Moi/DuThaoVanBan/Du-thao-TT-sua-TT04.doc

Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/139

Hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 05/4/2019, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc Thông tư số 04/2018/TT-BTTT ngày 8/5/2018 Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông được thông báo cho WTO mã thông báo G/TBT/N/VNM/92 ngày12/10/2016 sẽ được thay thế bằng thông tư mới. Dự thảo Thông tư mới này được thông báo cho WTO với mã thông báo G/TBT/N/VNM/139.

Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/92/Add.1

Tương thích điện từ

Ngày 25/3/2019, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động. Dự thảo Quy chuẩn này có các quy định kỹ thuật và phương pháp đo phù hợp với tiêu chuẩn ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11) của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông Châu Âu (ETSI).

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với tương thích điện từ (EMC) cho thiết bị đầu cuối (UE) và thiết bị phụ trợ liên quan hoạt động trong mạng thông tin di động.

Các chỉ tiêu kỹ thuật liên quan đến cổng anten và phát xạ từ cổng vỏ của thiết bị vô tuyến không thuộc phạm vi quy chuẩn này, mà sẽ được quy định trong các tiêu chuẩn, quy chuẩn sản phẩm tương ứng để sử dụng hiệu quả phổ tần số vô tuyến.

Dự thảo này quy định các điều như sau:

1. Quy định chung

2. Quy định kỹ thuật

3. Quy định về quản lý

4. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

5. Tổ chức thực hiện

Phụ lục A: (Quy định) Đánh giá chỉ tiêu cuộc gọi thoại; điểm ngắt thoại cho CDMA trái phổ trực tiếp

Phụ lục B: (Quy định) Đánh giá chỉ tiêu cuộc gọi truyền dữ liệu, tỷ lệ lỗi cho CDMA trái phổ trực tiếp

Phụ lục C: (Thông tin) Các loại thiết bị đầu cuối di động và phụ trợ

Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức khoẻ và sự an toàn của con người. Thời gian dự kiến thông qua vào ngày 01/6/2019. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào ngày 01/8/2019. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào ngày 24/5/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

http://mic.gov.vn/mra/Pages/TinTuc/102415/Du-thao-Qui-chuan-ky-thuat-quoc-gia-de-lay-y-kien-gop-y-.html

Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/138

Hoá chất

Ngày 28/3/2019, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy định về việc áp dụng một số quy định đăng ký và chia sẻ dữ liệu các chất hoá học theo Quy định (EC) số 1907/2006 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu. Cụ thể, Dự thảo đưa ra quy định về tính toán trọng tải trong các chất đăng ký, khả năng cắt giảm việc áp dụng các yêu cầu đăng ký REACH và nghĩa vụ của các chất đã có trên thị trường tại thời điểm áp dụng REACH để cập nhật hồ sơ đăng ký sau ngày 01/6/2018. Thời gian dự kiến thông qua vào Quý 3 năm 2019. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày công bố trên công báo chính thức của EU. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào ngày 27/5/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/EEC/19_1777_00_e.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/EU/649

Mỹ phẩm

Ngày 28/3/2019, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Phụ lục V Quy định (EC) số 1223/2009 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu về các sản phẩm mỹ phẩm. Dự thảo này đưa ra một thành phần bảo quản mới - Hydroxyethoxyphenyl Butanone (HEPB) - trong tẩy rửa, chăm sóc răng miệng và các sản phẩm mỹ phẩm và chỉ tồn dư nồng độ tối đa 0,7%. Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức khoẻ và sự an toàn của cong người. Thời gian dự kiến thông qua vào Quý 4 năm 2019. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày công bố trên công báo chính thức của EU. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào ngày 27/5/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/EEC/19_1780_01_e.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/EU/650

Xe khách

Ngày 05/4/2019, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Quy định về sửa chữa, thay thế và hoàn trả sản phẩm xe ô tô khách. Dự thảo quy định về phạm vi bảo đảm chất lượng, chủ thể chịu trách nhiệm và trách nhiệm của các cơ quan chính phủ cũng như bộ phận kỹ thuật đối với các sản phẩm xe chở khách. Quy định này cũng điều chỉnh các nội dung kỹ thuật liên quan đến xe điện. Mục đích của Dự thảo nhằm Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua sau và thời gian dự kiến có hiệu lực sau. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào ngày 07/6/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CHN/19_1981_00_x.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/CHN/1317

Dược phẩm

Ngày 18/3/2019, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự Sửa đổi một phần của Dược điển Nhật Bản, ấn bản thứ mười bảy theo Điều 41 của Đạo luật về Đảm bảo Chất lượng, Hiệu quả và An toàn của Sản phẩm bao gồm Dược phẩm và Thiết bị Y tế. Thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực vào cuối tháng 5 năm 2019. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến vào ngày 17/5/2019.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/JPN/19_1534_00_e.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/JPN/622

Thuốc thú y

Ngày 11/4/2019, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi "Quy định về đánh giá an toàn và hiệu quả đối với các sản phẩm thuốc thú y". Các sửa đổi như sau:

Sửa đổi các yêu cầu đối với hồ sơ thử nghiệm của các sản phẩm thuốc thú y. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ động thực vật. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến vào ngày 10/6/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KOR/19_2130_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/KOR/822

Thiết bị gia dụng

Ngày 21/3/2019, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Sửa đổi một phần Quy định quản lý hiệu quả năng lượng đối với các thiết bị gia dụng. Cụ thể, sẽ bổ sung sản phẩm máy sấy quần áo và máy lọc không khí vào quy định này. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ môi trường và bảo vệ người tiêu dùng. Thời gian dự kiến thông qua vào ngày 30/5/2019. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào ngày 30/12/2019. Các nước thành viên WTO có 60 ngày kể từ ngày dự thảo được thông báo để tham gia góp ý kiến. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KOR/19_1654_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/KOR/818

Đồ uống có cồn

Ngày 19/3/2019, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Sửa đổi một phần Đạo luật Thúc đẩy Sức khỏe Cộng đồng. Cụ thể, Hàn Quốc yêu cầu phải đưa ra các cảnh báo hoặc hình ảnh cho thấy sự nguy hiểm của việc uống rượu khi lái xe trên các hộp đựng đồ uống có cồn. Mục đích của dự thảo nhằm nâng cao nhận thức về mức độ nghiêm trọng và giảm thiểu nguy hiểm của việc uống rượu khi lái xe. Hiện tại Hàn Quốc chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến là ngày 18/5/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

hhttps://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KOR/19_1556_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/KOR/817

Kẹo

Ngày 11/4/2019, Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc ban hành dự thảo quy định đối với mức độ chì xuất hiện trong kẹo có chứa ớt và/hoặc me. Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức khoẻ và sự an toàn của con người. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào ngày 22/5/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/USA/19_2127_00_e.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1470

 

 (Để có nội dung đầy đủ các thông báo của các nước thành viên WTO, Quý bạn đọc có thể truy cập vào địa chỉ Portal của Văn phòng TBT Việt Nam: http://tbt.gov.vn)

Mọi góp ý đối với các dự thảo trên xin gửi về:

Văn phòng TBT Cần Thơ

Số 02 Lý Thường Kiệt, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

 Email: cantho@tbt.gov.vn

 Điện thoại: 0292 2 246 066

Theo tbt.gov.vn (Duc Thuy)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ