SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài “Xây dựng chiến lược tiếp thị địa phương của thành phố Cần Thơ định hướng đến năm 2030”
Chiều ngày 21/10/2019, Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá giữa kỳ đề tài “Xây dựng chiến lược tiếp thị địa phương của thành phố Cần Thơ định hướng đến năm 2030” do Ths. Võ Minh Cảnh làm chủ nhiệm. Viện Kinh tế - Xã hội TP Cần Thơ là cơ quan chủ trì. Thời gian thực hiện là 12 tháng, từ tháng 4/2019 đến hết tháng 3/2020.

Toàn cảnh buổi đánh giá giữa kỳ.

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành một số nội dung, khối lượng công việc trong thời gian từ tháng 4/2019 đến tháng 9/2019, gồm báo cáo cơ sở lý luận và bài học kinh nghiệm về marketing địa phương; phân tích thực trạng và vai trò của 06 yếu tố cấu thành thương hiệu của địa phương trong việc phát triển kinh tế- xã hội TP Cần Thơ: yếu tố nguồn nhân lực, yếu tố đầu tư, yếu tố du lịch, yếu tố di sản văn hóa, yếu tố thương mại xuất khẩu, yếu tố năng lực quản lý công/năng lực cạnh tranh (06 báo cáo từng yếu tố và 01 báo cáo chung tổng hợp 06 yếu tố cấu thành thương hiệu địa phương) (04 báo cáo) về thực trạng và vai trò của yếu tố nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ; thực trạng và vai trò của yếu tố đầu tư phát triển kinh tế- xã hội thành phố Cần Thơ; thực trạng và vai trò của yếu tố di sản văn hóa trong phát triển kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ; thực trạng và vai trò của yếu tố năng lực quản lý công trong phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ.

Thành viên hội đồng.

 Nhóm nghiên cứu.

Dự kiến những nội dung cần thực hiện trong thời gian tới: báo cáo tổng quan các nội dung nghiên cứu đề tài; phỏng vấn chuyên sâu, thảo luận nhóm để xây dựng các ma trận SWOT, QSPM; xây dựng báo cáo thu thập số liệu, xử lý số liệu; thực hiện báo cáo chuyên đề 4, 6 và 8; tổ chức hội thảo chiến lược marketing điểm của thành phố Cần Thơ định hướng đến năm 2030: Tầm nhìn và giải pháp; viết báo cáo chuyên đề 10; phân tích đánh giá, xây dựng báo cáo chuyên đề 11; tổng hợp các kết quả nghiên cứu đạt được; thực hiện báo cáo thống kê; báo cáo tóm tắt và báo cáo tổng kết đề tài.

Hội đồng đánh giá đề tài hoàn thành kịp tiến độ, tuy nhiên Ban chủ nhiệm cần chỉnh sửa lại một số nội dung báo cáo theo góp ý của thành viên hội đồng.

 

Sở KH&CN Cần Thơ (ntptuong)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ