SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Nghiệm thu kết quả đề tài “Đánh giá và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong đồng bào dân tộc Khmer ở thành phố Cần Thơ”
Ngày 19/01/2021, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ đã thành lập Hội đồng nghiệm thu kết quả đề tài “Đánh giá và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong đồng bào dân tộc Khmer ở thành phố Cần Thơ”, đề tài do TS Trần Việt Trường làm chủ nhiệm, Văn phòng Thành ủy thành phố Cần Thơ là cơ quan chủ trì thực hiện.

Mục tiêu của đề tài nhằm khảo sát và đánh giá thực trạng công tác tuyên truyền trong đồng bào dân tộc Khmer ở thành phố Cần Thơ; đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong đồng bào dân tộc Khmer; xây dựng, vận hành và đánh giá hiệu quả mô hình tuyên truyền trong đồng bào dân tộc Khmer.

Các nội dung đề tài sẽ nghiên cứu bao gồm: Những vấn đề lý luận cơ bản về Tuyên truyền, nâng cao công tác tuyên truyền trong đồng bào Khmer; Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền trong đồng bào Khmer; Vai trò, chức năng và thực trạng công tác tuyên truyền trong đồng bào Khmer ở TP. Cần Thơ; Mục tiêu, phương hướng và những giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong đồng bào Khmer ở TP. Cần Thơ.  

Kết quả thu được sau khi đề tài thực hiện bao gồm: Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài; Tài liệu hội thảo khoa học (20 bài tham luận); Bài báo “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong đồng bào dân tộc Khmer ở TP. Cần Thơ”; Mô hình tuyên truyền trong đồng bào dân tộc Khmer ở TP. Cần Thơ trong tình hình mới.

Hội đồng đánh giá cao kết quả đạt được từ đề tài đối với hoạt động tuyên truyền trong đồng bào dân tộc, góp phần thúc đẩy đối với các hoạt động chính trị, kinh tế - xã hội phát triển ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn thành phố.

Sở KH&CN TP. Cần Thơ (ntqnhu)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ