SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Đảng bộ cơ sở Sở KH&CN Cần Thơ: Triển khai Nghị quyết 13-NQ/TW, Kết luận số 21-KL/TW, các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng và họp mặt đảng viên 6 tháng đầu năm 2022

[27/06/2022 16:20]

Chiều ngày 24/6/2022, Đảng bộ cơ sở Sở KH&CN đã tổ chức buổi triển khai Nghị quyết 13-NQ/TW, kết luận số 21-KL/TW, các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng và họp mặt đảng viên 6 tháng đầu năm 2022. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Lệ Thương, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy khối Cơ quan Dân chính Đảng Cần Thơ.

Hội nghị đã nghe đồng chí Ngô Anh Tín, Thành Ủy viên, Bí thư Đảng ủy trình bày những nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Thay mặt Ủy ban Kiểm tra, đồng chí Trần Thị Thanh Điệp đã trình bày những Quy định của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đầy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Sau phần triển khai Nghị quyết 13-NQ/TW, Kết luận số 21-KL/TW, các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, Đảng bộ cơ sở Sở KH&CN đã họp mặt đảng viên 6 tháng đầu năm 2022.

Theo Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ tiếp tục ổn định, giữ vững quan điểm lập trường, chấp hành tốt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đảng ủy Sở đã tổ chức cho toàn thể đảng viên của Đảng bộ tham dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng và phát triển bền vững đô thị Việt nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (ngày 18/5/2022) và Hội nghị trực tuyến giao ban toàn quốc đánh giá việc triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) (ngày 19/5/2022); Đảng bộ đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện phê bình và tự phê bình của đảng viên trong kỳ sinh hoạt của chi bộ. Đảng viên luôn có tinh thần tiên phong, gương mẫu, thực hiện tốt quy chế dân chủ, đoàn kết nội bộ, gần gũi với quần chúng, luôn học tập trau dồi, rèn luyện đạo đức, phong cách, tác phong làm việc, học tập chính trị và chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành nhiệm vụ được giao; Các chi bộ đã xây dựng và thực hiện kế hoạch sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

100% đảng viên cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”; Quy định số 03-QĐ/TU ngày 06/6/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao”; Quy định số 19-QĐi/TU ngày 07/3/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị”; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Đảng viên trong toàn Đảng bộ thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình, kịp thời ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ”. Không phát hiện trường hợp đảng viên vi phạm.

Công tác tổ chức cơ sở đảng và đảng viên: Đảng bộ cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ hiện có 06 chi bộ trực thuộc với 108 đảng viên, trong đó có 07 đảng viên dự bị, 101 đảng viên chính thức. Đảng ủy sở gồm 11 đồng chí. Trong 6 tháng đầu năm đã kết nạp mới 03 đảng viên; công nhận chính thức 01 đảng viên; chuyển sinh hoạt đảng về địa phương nơi cư trú và đơn vị công tác mới cho 03 đảng viên; tiếp nhận 02 đảng viên về sinh hoạt tại cácChi bộ trực thuộc.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ: Đảng ủy Sở đã thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đảm bảo an toàn cho cơ quan đơn vị, đảng viên đi nước ngoài thực hiện đúng trình tự theo quy định.

Công tác kiểm tra, giám sát: Đảng ủy Sở KH&CN thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, nề nếp. Đảng ủy Sở ban hành Chương trình kiểm tra giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ năm 2022 (Chương trình số 215-CTr/ĐUSKHCN ngày 10/01/2022). hầu hết các Chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên đều chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tình hình Đảng bộ cơ sở luôn ổn định, không phát sinh vụ việc khiếu nại, tố cáo. Đến nay, không có trường hợp tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm hay đảng viên phải thi hành kỷ luật.

Về lãnh đạo chính quyền tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Cấp ủy Đảng và Lãnh đạo chính quyền có sự đoàn kết, thống nhất cao trong chỉ đạo điều hành công tác đảng, chính quyền và hoạt động của các đoàn thể. Qua đó, đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan theo chương trình, kế hoạch đề ra. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở KH&CN đã có một số hoạt động nổi bật như: Tổ chức Hội nghị họp mặt nhà khoa học, trí thức tiêu biểu Xuân Nhâm Dần 2022 với chủ đề “Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng suất lao động”;  Tổ chức họp mặt doanh nghiệp KH&CN đầu năm 2022 nhằm đồng hành cùng doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh và ghi nhận, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố và các Sở, ngành có liên quan về các biện pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp trong phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh; Tổ chức ký kết Chương trình phối hợp giữa Công an thành phố và Sở KH&CN TP. Cần Thơ về góp phần phát triển ứng dụng KH&CN phục vụ nhiệm vụ bảo vệ an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố; Tổ chức họp Hội đồng Chuyên gia Khoa học và Công nghệ nhằm đánh giá hoạt động của Hội đồng trong thời gian qua và đề xuất những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng trong giai đoạn tiếp theo; và tổ chức thành công Hội thảo Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dựa trên sáng chế, công nghệ và tài sản trí tuệ nhằm thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo để tạo ra giá trị hữu ích cho cuộc sống; tăng cường các hoạt động tạo ra tài sản trí tuệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ; hình thành tạo dựng văn hóa sở hữu trí tuệ trong xã hội; gắn quyền sở hữu trí tuệ với các hoạt động đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển, sản xuất kinh doanh để phục vụ phát triển kinh tế xã hội; đồng thời kết nối mạng lưới nghiên cứu phát triển, ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa các sản phẩm khoa học và công nghệ, sáng chế giữa các nhà sáng chế, các tổ chức nghiên cứu với doanh nghiệp,…

Về lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở: Đảng ủy Sở, Ban Giám đốc, tập thể các đơn vị trực thuộc, các đoàn thể đều tuân thủ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa chính quyền và đoàn thể. Lãnh đạo Sở duy trì tổ chức họp giao ban định kỳ (02 lần/01tháng) với lãnh đạo các phòng, đơn vị để nghe báo cáo tình hình và ý kiến của các phòng, đơn vị nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra hướng giải quyết công việc trong thời gian tới. Từ đầu năm đến nay, Sở không xảy ra trường hợp mất đoàn kết trong nội bộ và không có khiếu nại, tố cáo về phong cách, đạo đức của CCVC.

Lãnh đạo thực hiện công tác cải cách hành chính: Kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính quý I năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ được xếp loại xuất sắc. Trong kỳ, Sở chưa nhận được phản ánh kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính của Sở.

Về lãnh đạo thực hiện công tác phòng chống tham nhũng: Với sự chỉ đạo kiểm tra, giám sát thường xuyên của cấp ủy Đảng, Ban lãnh đạo Sở và các đoàn thể trong cơ quan, đơn vị. Sở chưa phát hiện công chức, viên chức có hành vi tham nhũng.

I: Chỉ đạo chính quyền, Công đoàn và Đoàn thanh niên tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao: Tổ chức thành công Hội nghị CCVC năm 2021 theo đúng quy định; Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi của CBCC luôn được quan tâm, chỉ đạo Công đoàn phối hợp với Chính quyền thực hiên.

Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Đảng bộ cơ sở Sở KH&CN sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về công tác khoa giáo; bám sát các chỉ tiêu, nghị quyết của Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết của đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng được khối đại đoàn kết trong Đảng bộ; rà soát lại các chương trình hành động, đánh giá lại kết quả và chỉ tiêu đã đạt được để có kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đề ra; Tiếp tục rà soát, tham mưu UBND thành phố ban hành các Chương trình, Kế hoạch của địa phương về phát triển, ứng dụng KH&CN khi có văn bản của Trung ương ban hành; Tiếp tục triển khai thực hiện các Chương trình, Kế hoạch đã được UBND thành phố ban hành như: Chương trình phát triển tài sản trí tuệ TP. Cần Thơ đến năm 2030, Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ,  Kế hoạch Hỗ trợ phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030, Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2021 – 2030; Kế hoạch triển khai Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” tại TP. Cần Thơ và Kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ đến năm 2025.

Dịp này, Đảng ủy Sở KH&CN đã trao Giấy khen cho 01 chi bộ và 19 đảng viên có thành tích "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" năm 2021.

Sở KH&CN TP. Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ