SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Kiên Giang hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa

[19/02/2024 09:03]

Tỉnh Kiên Giang giao Sở khoa học và Công nghệ tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách, giải pháp khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa giao Sở khoa học và Công nghệ tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành nghiên cứu đề xuất, hoàn thiện cơ chế, chính sách, giải pháp khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2025 – 2030.

Đồng thời ứng dụng các giải pháp năng suất xanh, sản xuất tinh gọn, tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí sản xuất. Đào tạo kiến thức về các hoạt động thúc đẩy cải tiến năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa cho đội ngũ công chức, quản lý về tiêu chuẩn, quy chuẩn, hệ thống quản lý, công cụ,…nhằm có đủ năng lực triển khai, theo dõi, đánh giá việc thực hiện các dự án cải tiến năng suất của doanh nghiệp.

Sở khoa học và Công nghệ tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh; áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa, thực hành nông nghiệp tốt (G.A.P), sản xuất nông nghiệp hữu cơ, năng suất xanh; ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết lập, tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp; quản lý an toàn thực phẩm và chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.

Tỉnh Kiên Giang không ngừng hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóagiai đoạn 2025 – 2030. Ảnh: Vanhoavaphattrien

Đưa tin trên các phương tiện thông tin truyền thông, trang thông tin điện tử,… để tuyên truyền, giới thiệu về Chương trình quốc gia, chính sách của tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; phổ biến, hướng dẫn các giải pháp đồng bộ giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về quản lý năng suất và chất lượng, đặc biệt là những kiến thức, kỹ năng ứng dụng phương pháp sản xuất tinh gọn, tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí... cho cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp và người lao động.

Đào tạo kiến thức về các hoạt động thúc đẩy cải tiến năng suất chất lượng. Đào tạo công chức, đội ngũ quản lý triển khai thực hiện Chương trình của tỉnh kiến thức về tiêu chuẩn, quy chuẩn, hệ thống quản lý, công cụ; kiến thức và kỹ năng đáp ứng yêu cầu đào tạo đối với chuyên gia năng suất (theo tiêu chuẩn TCVN 13751:2023 hoặc APO-PS 101) nhằm có đủ năng lực triển khai, theo dỏi, đánh giá việc thực hiện các dự án cải tiến năng suất của doanh nghiệp. Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sảnxuất thông minh, dịch vụ thông minh.

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được phê duyệt tại Quyết định số 3063/QĐ-UBND ngày 01/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện từ năm 2023 thuộc Chương trình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang nhằm hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng, thực hành các giải pháp năng suất để cải tiến.

Áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng cơ bản, đẩy mạnh áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng đặc thù của ngành, lĩnh vực, tiêu chuẩn về hệ thống quản lý mới được công bố; Áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (G.A.P), thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ, năng suất xanh; áp dụng tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh.

Hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết lập, tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp; Hỗ trợ chứng nhận sản phẩm, hàng hóa, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, môi trường, năng lượng, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế.

Được biết, trước đó thực hiện Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 22/02/2012 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang, tỉnh đã tổ chức đào tạo, tập huấn, tuyên truyền, quảng bá nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong việc cải tiến hoạt động, nâng cao năng lực quản lý, thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng.

Tĩnh cũng đã hỗ trợ 46 lượt doanh nghiệp xây dựng, áp dụng 37 hệ thống quản lý tiên tiến, 48 công cụ cải tiến năng suất và chất lượng; 08 lượt doanh nghiệp chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm; 15 lượt doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia; 17 lượt doanh nghiệp của tỉnh thực hiện mô hình nâng cao năng suất tổng thể, góp phần nâng cao được năng suất lao động của doanh nghiệp.

Có khoảng 30 doanh nghiệp được hỗ trợ các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng. Trong đó, ít nhất có 30 hệ thống quản lý và công cụ cải tiến năng suất chất lượng được đưa vào áp dụng tại doanh nghiệp; 20 doanh nghiệp được chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, môi trường, năng lượng, an toàn, sức khỏe nghề nghiệp và chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế; 40 sản phẩm, hàng hóa của tỉnh được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc gia; chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật địa phương;

Tổ chức 10 hội nghị, hội thảo, khóa đào tạo, tập huấn về năng suất, chất lượng, hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng,...; đào tạo được khoảng 20 chuyên gia về năng suất, chất lượng tại các sở, ban, ngành; trường Đại học, cao đẳng và doanh nghiệp.

Nhờ đó nhận thức của doanh nghiệp dần tiến bộ, quan tâm cải tiến năng suất chất lượng thông qua đổi mới trong quản lý, sản xuất; góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày càng thỏa mãn tốt hơn nhu cầu của khách hàng, nâng cao thương hiệu, cải thiện tính cạnh tranh.

https://vietq.vn/ (nttvy)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ