SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH
Các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong, cụ thể:

DANH MỤC QUY CHUẨN KỸ THUẬT, TIÊU CHUẨN VIỆT NAM MỚI BAN HÀNH

Stt

Loại văn bản/ Số hiệu

Trích yếu nội dung

Ngày ban hành

Nội dung chi tiết

 1.  

Thông tư 12/2019/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Định mức kinh tế - quy chuẩn kỹ thuật các hao phí ca máy cho phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa

11/03/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-12-2019-TT-BGTVT-Dinh-muc-hao-phi-ca-may-phuong-tien-chuyen-dung-bao-tri-duong-thuy-409852.aspx

 1.  

Thông tư 01/2019/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư 08/2018/TT-BTNMT và 09/2018/TT-BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

08/03/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-01-2019-TT-BTNMT-ngung-hieu-luc-thi-hanh-mot-so-quy-dinh-Thong-tu-08-2018-TT-BTNMT-408576.aspx

 1.  

Thông tư 09/2019/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu

01/03/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-09-2019-TT-BGTVT-Quy-chuan-ky-thuat-ve-cac-he-thong-ngan-ngua-o-nhiem-bien-cua-tau-408730.aspx

 1.  

Thông tư 08/2019/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Quy định về tiêu chí giám sát, quy chuẩn kỹ thuật nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa theo chất lượng thực hiện

28/02/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-08-2019-TT-BGTVT-tieu-chi-giam-sat-bao-tri-tai-san-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-thuy-408313.aspx

 1.  

Thông tư 05/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống máng trượt dùng trong công trình vui chơi công cộng

28/01/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-05-2019-TT-BLDTBXH-Quy-chuan-ky-thuat-ve-an-toan-lao-dong-he-thong-mang-truot-320843.aspx

 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH

Stt

Loại văn bản/ Số hiệu

Trích yếu nội dung

Ngày ban hành

Nội dung chi tiết

 1.  

Quyết định 170/QĐ-QLD của Cục trưởng Cục Quản lý Dược

Danh mục 04 thuốc sản xuất gia công được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam -Đợt 164 (tiếp theo)

20/03/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-170-QD-QLD-2019-danh-muc-04-thuoc-san-xuat-gia-cong-duoc-cap-so-dang-ky-Dot-164-409736.aspx

 1.  

Quyết định 161/QĐ-QLD của Cục trưởng Cục Quản lý Dược

Danh mục 27 thuốc nước ngoài (thuốc điều trị ung thư đăng ký lần đầu -số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam -Đợt 102

20/03/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-161-QD-QLD-2019-danh-muc-27-thuoc-nuoc-ngoai-duoc-cap-so-dang-ky-Dot-102-409899.aspx

 1.  

Thông tư 04/2019/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2019

04/03/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-04-2019-TT-BCT-dieu-hanh-han-ngach-thue-quan-nhap-khau-mat-hang-muoi-trung-gia-cam-408401.aspx

 1.  

Quyết định 456/QĐ-BCT của Bộ Công Thương

Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)

01/03/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-456-QD-BCT-2019-Ke-hoach-thuc-hien-Hiep-dinh-CPTPP-408956.aspx

 1.  

Quyết định 106/QĐ-QLD của Cục trưởng Cục Quản lý Dược

Danh mục 07 thuốc sản xuất trong nước (thuốc có hoạt chất, phối hợp hoạt chất lần đầu đăng ký tại Việt Nam -số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam -Đợt 164

27/02/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-106-QD-QLD-2019-thuoc-san-xuat-trong-nuoc-duoc-cap-so-dang-ky-luu-hanh-Dot-164-408012.aspx

 1.  

Quyết định 107/QĐ-QLD của Cục trưởng Cục Quản lý Dược

Danh mục 09 thuốc sản xuất trong nước (thuốc điều trị ung thư đăng ký lần đầu -số đăng ký hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam -Đợt 164

27/02/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-107-QD-QLD-2019-thuoc-dieu-tri-ung-thu-duoc-cap-so-dang-ky-luu-hanh-Dot-164-408013.aspx

 1.  

Quyết định 72/QĐ-QLD của Cục trưởng Cục Quản lý Dược

Danh mục 01 vắc xin được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam -Đợt 37 bổ sung (số đăng ký có hiệu lực 05 năm)

19/02/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-72-QD-QLD-2019-vac-xin-duoc-cap-giay-dang-ky-luu-hanh-tai-Viet-Nam-Dot-37-407479.aspx

 1.  

Thông tư 09/2019/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Sửa đổi phụ lục của Thông tư 65/2017/TT-BTC về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

15/02/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-09-2019-TT-BTC-sua-doi-Phu-luc-cua-Thong-tu-65-2017-TT-BTC-hang-hoa-xuat-nhap-khau-408223.aspx

 1.  

Quyết định 08/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa

15/02/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-08-2019-QD-TTg-quyen-han-co-cau-to-chuc-cua-Tong-cuc-Tieu-chuan-Do-luong-Chat-luong-406872.aspx

 1.  

Quyết định 501/QĐ-BNN-BVTV của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Chlorpyrifos Ethyl và Fipronil ra khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam

12/02/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-501-QD-BNN-BVTV-2019-thuoc-bao-ve-thuc-vat-duoc-phep-su-dung-tai-Viet-Nam-406708.aspx

 1.  

Thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Danh mục sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo tập quán và nguyên liệu đơn được phép lưu hành tại Việt Nam

11/02/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-02-2019-TT-BNNPTNT-san-pham-thuc-an-chan-nuoi-theo-tap-quan-duoc-luu-hanh-tai-Viet-Nam-408287.aspx

 

Theo tbt.gov.vn (Duc Thuy)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ