SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Thông báo về việc hoàn trả phí, lệ phí sở hữu công nghiệp
Thông báo số 265 /TB-SHTT ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Cục Sở hữu trí tuệ về việc hoàn trả phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

Các khoản phí, lệ phí sở hữu công nghiệp được hoàn trả theo yêu cầu của người nộp đơn trong các trường hợp Cục Sở hữu trí tuệ đã thu sai, thu thừa so với quy định tại Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp, Thông tư số 31/2020/TT-BTC ngày 04/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 263/2016/TT-BTC và Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Tổ chức, cá nhân cần chủ động rà soát các khoản phí, lệ phí đã nộp vào Cục Sở hữu trí tuệ. Trường hợp có phát sinh các khoản phí, lệ phí bị thu sai, thu thừa thì thực hiện theo hướng dẫn theo thông báo số 265 /TB-SHTT.

Toàn văn Thông báo số 265 /TB-SHTT tải về tại Đây.

Sở KH&CN TP. Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ