SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Áp dụng HTQLCL ISO 9001:2015 - nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính
Thực hiện áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lí chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đảm bảo hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài chính Bắc Ninh, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan, phục vụ có hiệu quả cho việc chỉ đạo và điều hành công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Ảnh minh họa

Mới đây, Sở Tài chính ban hành Kế hoạch số 58/KH-STC về việc duy trì, áp dụng Hệ thống quản lí chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Tài chính Bắc Ninh.

Kế hoạch nhằm thực hiện áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lí chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 đảm bảo hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của Sở, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan, phục vụ có hiệu quả cho việc chỉ đạo và điều hành công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Đồng thời, đề ra yêu cầu phải thường xuyên rà soát, chỉnh sửa, bổ sung kịp thời quy trình giải quyết công việc theo các văn bản hướng dẫn và phù hợp với thực tế. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng bộ phận, cá nhân thuộc các phòng, đơn vị trong quá trình tham gia giải quyết công việc.

Kế hoạch xác định rõ phạm vi áp dụng Hệ thống quản lí chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 được duy trì, áp dụng vào hoạt động của Sở bao gồm tài liệu chung của Hệ thống quản lí chất lượng; các quy trình nội bộ và quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Kế hoạch yêu cầu Ban Chỉ đạo ISO của Sở: Triển khai thực hiện và chỉ đạo có hiệu quả việc áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lí chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở theo đúng quy định, đảm bảo hiệu quả.

Đối với thư kí ISO: Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; tham mưu, đề xuất các nội dung công việc liên quan đến hoạt động của Ban Chỉ đạo; tổng hợp tình hình, báo cáo định kì và đột xuất việc thực hiện áp dụng và duy trì công tác ISO của Sở; tiếp nhận các tài liệu, quy trình do các phòng, đơn vị thuộc Sở sửa đổi, bổ sung; theo dõi, cập nhật những thay đổi về hệ thống, kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo ISO vướng mắc xảy ra để có chỉ đạo xử lí, giải quyết...

Đối với Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở: Triển khai, phổ biến, quán triệt đến từng công chức viên chức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lí chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; xây dựng Mục tiêu chất lượng phù hợp chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, tham mưu Lãnh đạo Sở chỉnh sửa, bổ sung hoặc xây dựng mới các quy trình khi UBND tỉnh công bố TTHC hoặc văn bản quy phạm pháp luật quy định TTHC có thay đổi...

An Hạ

www.vietq.vn(lntrang)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ