SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Hoạt động quản lý công tác tiêu chuẩn hoá

[06/05/2010 10:21]

Ban tiêu chuẩn là tổ chức trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có chức năng quản lý công tác tiêu chuẩn hoá.

Căn cứ Quyết định số 28/2005/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tiêu chuẩn có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

Đề xuất, chủ trì xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực tiêu chuẩn hoá và mã số mã vạch; hướng dẫn và tổ chức thi hành các văn bản quy phạm pháp luật đó sau khi được ban hành.

Đề xuất, chủ trì, phối hợp xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chính sách về lĩnh vực tiêu chuẩn hoá và mã số mã vạch; hướng dẫn và tổ chức thi hành các văn bản đó sau khi được phê duyệt.

Xây dựng quy định hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn nước ngoài ở Việt Nam.

Tổ chức xây dựng danh mục sản phẩm, hàng hoá phải áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam, danh mục sản phẩm hàng hoá bắt buộc phải chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam.

Đề xuất các biện pháp thống nhất quản lý nhà nước hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam. Quản lý và hướng dẫn việc đăng ký và đăng bạ tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn ngành; hướng dẫn hoạt động xây dựng tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn cơ sở.

Tổ chức theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá, công bố hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn.

Đề xuất giải quyết các kiến nghị và hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến việc xây dựng, ban hành và áp dụng tiêu chuẩn.

Tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả hoạt động tiêu chuẩn hoá của các Bộ, ngành, địa phương và cơ sở.

Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, tham gia tổ chức đào tạo, tập huấn, thông tin tuyên truyền về hoạt động tiêu chuẩn hoá và mã số, mã vạch.

Theo dõi, đề xuất việc quản lý hội và tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn hoá.

Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài