SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 20/2009/TT-BKHCN về việc ban hành và thực hiện " Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học"

[04/09/2012 19:32]

Ngày 12 tháng 7 năm 2012, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 14/2012/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 20/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện " Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học".

Theo đó, xăng không chì được xác định là phù hợp với QCVN 01:2009/BKHCN khi đáp ứng các yêu cầu quy định tại điểm 2.1.2 khoản 2.1 mục 2 của QCVN 01:2009/BKHCN và có kết quả thử nghiệm đối với các hợp chất keton, metanol và nước như sau:

- Hợp chất keton, không phát hiện, xác định theo phương pháp thử quy định trong TCVN 7332 (ASTM D 4815);

- Metanol, không phát hiện, xác định theo phương pháp thử quy định trong TCVN 7332 (ASTM D 4815);

- Nước, không phát hiện, xác định theo chỉ tiêu ngoại quan : trong, sáng, không có tạp chất lơ lửng,  xác định theo phương pháp thử quy định trong TCVN 7759 (ASTM D 4176);

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2012.

File đính kèm
2914_Thong tu 14_2012_BKHCN.pdf
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ